Plangebied Cellebroederspoort, gemeente Kampen Archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek RAAP-RAPPORT 3941

In opdracht van de gemeente Kampen heeft RAAP op 14 en 15 mei 2019 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van het project ‘Kampen Cellespijp en stadsmuur 1e en 2e Ebbingestraat in Kampen.

In de proefsleuven zijn ophogingslagen aangetroffen, die samenhangen met de ophoging van het terrein en de aanleg van een wal. In twee proefsleuven zijn onder de ophogingslagen zandige dempingslagen waargenomen, waaruit blijkt dat een deel van de stadsgracht vanaf de stadszijde is dichtgegooid. Het vondstmateriaal uit de verschillende lagen komt qua datering overeen met de slechting van de vestingwerken en aanleg van het plantsoen in de 19e eeuw.

Tijdens het onderzoek zijn geen muurresten aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan de voormalige stadsmuur of sluis. De archeologische verwachting kon dan ook niet worden bevestigd. De kans is echter groot dat op andere locaties (mogelijk meer richting de 1e Ebbingestraat) resten van de stadsmuur nog wel bewaard zijn gebleven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-246-ppe2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vs-uor1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:159994
Provenance
Creator Hesseling, H.J.
Publisher RAAP
Contributor Schabbink, M.L.; Zielman, G.; RAAP
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/pdf; application/msword; image/jpeg; .mdb; .shp; application/x-cmdi+xml
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.916 LON, 52.554 LAT); Netherlands; Cellebroederspoort, gemeente Kampen