Herinrichting Apeldoornseweg, Arnhem Een Opgraving Landbodems - variant Archeologische Begeleiding

ADC ArcheoProjecten heeft tussen 11 maart en 19 juli 2019 een Opgraving Landbodems - variant Archeologische Begeleiding uitgevoerd ten behoeve van het vervangen van het riool en andere civieltechnische werkzaamheden op de locatie Apeldoornseweg te Arnhem. Tijdens de archeologische begeleiding is een bescheiden aantal grondsporen aangetroffen. De sporen die aangetroffen zijn bestaan uit enkele kuilen, delen van muurwerk en een loopgraaf. Er werden ter hoogte van het Sickeszplein verschillende delen van muurwerk aangetroffen die toe te schrijven zijn aan de schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog die zich daar bevond. Op basis van foto’s uit 1945 zouden de muurtjes afkomstig kunnen zijn van de meest noordelijke ingang van de schuilkelder uit WOII aan het Sickeszplein kunnen zijn. Ca. 30 m ten zuiden van de muurtjes is een betonnen plaat, met opstaande rand aan de noordzijde met daarnaast en onder enkele bakstenen aangetroffen die mogelijk ook met een ingang van de schuilkelder te maken hebben. Het zou dan om de middelste ingang kunnen gaan. De schuilkelder staat niet vermeld op de WOII-verwachtingskaart van de gemeente Arnhem. De verwachte loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog die zich volgens de verwachtingskaart van de gemeente Arnhem ter hoogte van werkput 11 aan de Sonsbeekweg zou bevinden, is ook aangetroffen De loopgraaf werd haaks op de werkput aangetroffen en kon dus maar over een lengte van 1 m waargenomen worden. Er zijn geen sporen van gebruik of van de constructie van de loopgraaf waargenomen. Bij wegwerkzaamheden is een helm gevonden die waarschijnlijk afkomstig is uit een loopgraaf op de hoek van de Apeldoornseweg en de Sonsbeeksingel. Op basis van de vorm van de helm, de bewaard gebleven kleur en de afwezigheid van een stempel in het nekscherm is het object te determineren als een Nederlandse M33 helm uit de productiejaren 1939-1940. Aangezien er geen nieuwe verflaag op is gezet, is zogenaamd doorgebruik tijdens de bezettingsjaren onwaarschijnlijk. De helm zal in of kort na de meidagen van 1940 zijn weggegooid. De resten van de schuilkelder ter hoogte van het Sickeszplein en de loopgraaf ter hoogte van de Sonsbeekweg kunnen als behoudenswaardig worden aangemerkt. Er wordt daarom door ADC ArcheoProjecten geadviseerd om bij toekomstige werkzaamheden ter hoogte van de schuilkelder aan het Sickeszplein en de loopgraaf bij de Sonsbeekweg, de resten hiervan archeologische te laten onderzoeken. Dit advies wordt onderschreven door de gemeente Arnhem. Hierbij wordt door de gemeentelijk archeoloog opgemerkt dat ook onder het esdek sporen zijn waargenomen. Bij vervolgonderzoek ter plaatse van een intact profiel of bij een restant van een esdek blijft de verwachting gehandhaafd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-29c-hmz8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1r-wonw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:240092
Provenance
Creator Benthem, A. van (ADC)
Publisher ADC
Contributor ADC
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .csv; .ods; .jpg; .mid / .mif
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.911 LON, 51.990 LAT); Apeldoornseweg; Arnhem; Arnhem; Gelderland