Alem (gemeente Maasdriel). NVO-2 deelgebied 'Eiland van Alem'. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC rapport A-14.0241

Op 25 en 26 november 2014 heeft BAAC bv in opdracht van CSO Milieu Ruimte Water een proefsleuvenproject uitgevoerd op de NVO deellocatie Eiland van Alem in de gemeente Maasdriel. Tijdens het project zijn zes proefsleuven aangelegd. Voor het gebied is op basis van een booronderzoek een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld. Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting. Voor de locatie bestond op basis van het vooronderzoek de verwachting dat resten van een stenen sluis en een woonterp aanwezig zouden zijn. Tijdens het onderzoek is geen vondstmateriaal aangetroffen en zijn er geen sporen aangetroffen die tot een vindplaats kunnen worden gerekend. Er is dus geen sluis of woonterp aangetroffen. Om de bodemopbouw inzichtelijk te maken is in totaal 53 m profiel gedocumenteerd. Binnen het onderzoeksgebied zijn jongere op oudere kronkelwaard- en/of /uiterwaardafzettingen aanwezig. Ter hoogte van boorraai HH’ uit het vooronderzoek en de proefsleuven 1, 2 en 3 van het huidige onderzoek is een restgeul van een strang aangetroffen. De restgeul is geleidelijk opgevuld met kleiige en zandige afzettingen en is uiteindelijk als depressie in het landschap achtergebleven. Deze depressie is op enig moment opgevuld/geëgaliseerd met materiaal afkomstig van het omliggende terrein, vermoedelijk is dit tezamen gedaan met de normalisatie van de Maas, rond 1930. Bij het booronderzoek is het ophoogpakket aangezien voor een pakket opgebrachte grond deel uitmakend van een terp. De gefaseerde opvulling van de restgeul met in de top van elke afzettingsfase een slibrijke kleilaag heeft bijgedragen aan de interpretatie van een gelaagde opbouw zoals die ook bij terpen wordt gevonden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xjy-chje
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0tj5-90
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70908
Provenance
Creator Glind, M. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; CSO Milieu Ruimte Water
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.359W, 51.771S, 5.360E, 51.774N); Gelderland; Maasdriel; Kerkdriel; Eiland van Alem