Archeologische begeleiding Planetenflats

De archeologische begeleiding van de uitbreiding van de waterpartijen heeft een aantal greppels en/of sloten aan het licht gebracht, waarvan het merendeel vermoedelijk dateert uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Zij maakten deel uit van het verkavelingssysteem dat in oorsprong teruggaat tot de laatmiddeleeuwse ontginningen van het gebied vanaf de 12e eeuw. Voorafgaand aan de archeologische begeleiding bestond de verwachting, dat zich ter plaatse mogelijk nederzettingsresten vanaf het Neolithicum konden bevinden. Het onderzoek heeft geen sporen van bewoning ter plaatse aangetroffen, noch uit het Neolithicum, noch uit latere perioden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x8x-8xzf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6h-9hdz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:180882
Provenance
Creator Holthausen, O.; Oijen, J. van
Publisher Gemeente Rijswijk
Contributor Gemeente Rijswijk
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.317 LON, 52.027 LAT); Planetenflats; Rijswijk; Gemeente Rijswijk; Zuid-Holland