Woudrichem, Spieringstraat tot en met Vissersdijk nr. 24 Woudrichem, Vissersdijk

BAAC heeft van 16 juni tot en met 24 juni 2020 in opdracht van Gemeente Altena een opgraving – variant Archeologische begeleiding (AB) uitgevoerd in het plangebied Vissersdijk te Woudrichem. Het plangebied ligt op een oeverwal van de Waal in het oostelijke deel van de historische kern van de vestingstad Woudrichem, en wordt begrensd door de Kerkstraat in het westen en de Rijkswal en de Schapendam in het oosten. Het bevindt zich binnen een AMK-terrein en een historische kern, zoals is aangegeven op de gemeentelijke Archeologische Beleidskaart voor de gemeente Altena. Voor beide categorieën geldt dat indien behoud in situ niet mogelijk is, vroeg in de planfase archeologisch onderzoek dient plaats te vinden bij ingrepen groter dan een diepte van 0,3 m -mv en een omvang van 100 m2.. Het onderzoek heeft geresulteerd in de documentatie van een rioolsleuf over de Vissersdijk, waarbij vooral ophogingslagen zijn aangesneden, die mogelijk deel uitmaken van een ophoogpakket of de opvulling van de voormalige Gasthuissloot. Het vondstmateriaal dateert vanaf de late middeleeuwen tot en met de late nieuwe tijd. Uit het vondstmateriaal valt af te leiden dat het onderzoeksgebied Vissersdijk is opgehoogd en/of de Gasthuissloot is gedempt in of kort na de periode 1460-1634 (14C-datering) en meer specifi ek de periode 1575- 1625 (vondstmateriaal). Die periode hangt mogelijk samen met de inrichting van de vesting en het herstel na de waterschade in 1595. De archeologische gegevens stroken met historische gegevens die tonen dat de huidige Vissersdijk begin 17e eeuw is aangelegd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-23d-y8w9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jd-xyor
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:266898
Provenance
Creator den Hartog, C.M.W.
Publisher BAAC
Contributor Noord-Brabant; BAAC BV
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format pdf portable document format; jpg/jpeg file; geography markup language
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.004 LON, 51.817 LAT); Noord-Brabant; Woudrichem; Woudrichem; Vissersdijk; 38G (kaartblad)