Inrichting EVZ Oude Leij Alphen-Riel, gemeenten Goirle & Alphen-Chaam; archeologisch onderzoek: een archeologische begeleiding van de graafwerken

Archeologische begeleiding van oeverafschuiningen/oeververlagingen van de bestaande beek (telkens over korte afstand) binnen aangeduid plangebied voor aanleg ecologische verbindingszone Oude Leij Alphen - Goirle. Betreft het noordelijke deel van het plangebied; zuidelijke deel zie onderzoeksmelding 62284. Uit het veldonderzoek blijkt dat de natuurlijke bodem in grote delen van het plangebied relatief goed bewaard is. Vaak is nog een restant van de natuurlijke, humusrijke A-horizont van de oorspronkelijke beekeerdbodem bewaard. In het noordelijke deel van het plangebied (‘Riels laag’) zijn de bodemingrepen te beperkt om zinvolle uitspraken over de plaatselijke bodemgesteldheid toe te laten. In enkele delen is het terrein duidelijk opgehoogd; deze kleinschalige bodemingrepen zijn in de 19e of 20e eeuw uitgevoerd ten behoeve van de landbouw. Vooral ten noorden van de Goorstraat, waar het terrein bestaat uit (zeer) nat grasland, wordt de beekeerdbodem regelmatig onderbroken door een dik pakket slap veen vanaf het maaiveld. Ook ten zuiden van de weg is in een kleine zone veen aangetroffen onder een dun opgebracht pakket. De natuurlijke ondergrond bestaat in het gehele plangebied uit fluvio-periglaciale afzettingen. Het opmerkelijkste bodemprofiel bevindt zich in het meest zuidelijke deel van het plangebied. Hier is in een deel van de grote, rechthoekige afgraving in situ veen vastgesteld dat zich onder een pakket fluvio-periglaciale afzettingen bevindt. Deze pleistocene veenlaag is gedocumenteerd en bemonsterd voor verdere analyse. Tijdens de archeologische begeleiding zijn geen archeologische vindplaatsen aangetroffen. Dit kan echter verklaard worden door de specifieke aard van vindplaatsen in een natte context en de beperkte omvang van sommige graafwerken. Het voorkomen van archeologische vindplaatsen in de omgeving van de onderzochte zones kan daarom niet uitgesloten worden. Omdat in grote delen van het plangebied de oorspronkelijke bodemopbouw relatief intact is, wordt verwacht dat archeologische vindplaatsen goed bewaard zijn.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xfm-9tr7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7p8m-c1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69769
Provenance
Creator Vansweevelt, J.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.022 LON, 51.515 LAT); Gemeente Goirle; Riel; Regte Heide; Noord-Brabant