Begraven in Besoyen. IVO-P De Poort en Brede School & opgraving Brede School te Waalwijk BAAC-rapport Waalwijk De Poort en Pastorie

Op 21 en 22 mei 2013 heeft BAAC bv binnen de plangebieden De Poort en Brede School te Waalwijk een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd. Naar aanleiding van de vondst van menselijke begravingen is daarna tussen 2 tot 6 september 2013 in plangebied Brede School een opgraving uitgevoerd. Deze vondstmelding heeft betrekking op deze opgraving. Beide plangebieden zijn gelegen in de wijk Besoijen in het westen van Waalwijk. Uit de opgraving blijkt dat de graven dateren uit de tweede helft van de 15e eeuw of wellicht nog eerste helft 16e eeuw. In totaal zijn zeven graven op een rij aangetroffen, over een lengte van ongeveer 10 meter. De graven waren oost-west georiënteerd, waarbij het hoofdeinde zich bevond in het westen en het voeteneinde in het oosten. De personen waren gewikkeld in los riet of in rieten matten. Doodskisten ontbraken. Wel zijn in één van de graven aanwijzingen gevonden voor een lijkbaar. De doden hadden vermoedelijk een hoofdkussen waarin veenmos was verwerkt. De vondst van een nestel in één van de graven wijst er op dat de persoon gekleed was. Eén van de individuen was een vrouw, van de overige personen kon het geslacht vanwege de slechte staat van het botmateriaal niet meer worden vastgesteld. Twee individuen zijn ouder dan 18 jaar geworden en een derde persoon is tussen de 23 en 40 jaar oud geworden. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor kindgraven. Het onderzoek heeft geen gegevens opgeleverd over de doodsoorzaak van de overledenen. Ook wie deze mensen waren is uit het onderzoek niet duidelijk geworden. Vanwege de datering van de begravingen lijkt het in ieder geval niet te gaan om joodse mensen, Staatse soldaten of slachtoffers van de St Elisabethsvloed.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xc9-dg8g
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-b3lg-zy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69364
Provenance
Creator Tump, M.
Publisher BAAC BV
Contributor BAAC BV
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.053 LON, 51.688 LAT); Waalwijk; Waalwijk; Waalwijk De Poort en Pastorie; Noord-Brabant