Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Grave-Gassel Heihoekseweg 3

Op donderdag 29 juli 2010 voerde ACVU-HBS een aanvullend proefsleuvenonderzoek uit in het plangebied Heihoekseweg 3 in Gassel, gemeente Grave. De directievoering werd gedaan door drs. H. Pape (The Missing Link). De opdrachtgever is dhr. F. Classens. In het plangebied zal nieuwbouw gerealiseerd worden. Het onderzoek volgde op een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven door ADC ArcheoProjecten in 2008. Hierbij werd geadviseerd om een aanvullende proefsleuf te graven om de eventuele vindplaats te begrenzen. Indien zou blijken dat het om een behoudenswaardige vindplaats zou gaan, dan diende een doorstart gemaakt te worden naar een opgraving. De resultaten in de aanvullende proefsleuf wezen uit dat er geen behoudenswaardige vindplaats in het plangebied aanwezig is. Er werd aldus besloten om het onderzoek niet uit te breiden naar een opgraving. Het sporenbestand bestaat uit (sub)recente paalkuilen en greppels. Het vondstmateriaal omvat negen fragmenten prehistorisch, handgevormd aardewerk, dat voornamelijk in de IJzertijd te dateren is. Twee scherven stammen mogelijk uit de Bronstijd. De aanwezigheid van de vondsten in het plangebied lijken te wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats in de nabije omgeving. In het plangebied zelf zijn hier echter geen sporen van aanwezig. Het advies luidt dan ook dat geen verder archeologisch onderzoek nodig is in het plangebied.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2bv-szxp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-23-9kl5
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xb3-xpd6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76992
Provenance
Creator Schurmans, M.D.R.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Wijnen, J.J.A.; VUhbs archeologie
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.794 LON, 51.733 LAT); Grave; Gassel; Heihoekseweg 3; Noord-Brabant