Verdubbeling Siemelinksweg, Colmschate, gemeente Deventer

Aanleiding tot dit onderzoek verbreding van de provinciale weg N348. Er heeft eerst een booronderzoek plaatsgevonden waarna een aantal proefsleuven in begin november 2004 zijn getrokken op basis van de resultaten van het booronderzoek. In totaal is er 4 locaties opgegraven (onderzoeken: 11691, 11692, 11693, 11694).

Het is op basis van het hier gerapporteerde booronderzoek duidelijk dat in het tracé van de nieuwe rijstroken van de Siemelinksweg nog geheel of gedeeltelijk intacte archeologische vindplaatsen mogen worden verwacht. De noordelijke locatie kent veel verstoring, maar is in de onverstoorde delen ten aanzien van bodemopbouw en vondstbeeld nog ongeschonden genoeg om een archeologische vindplaats te kunnen bevatten. De aanwezigheid van in het verleden onderzochte vindplaatsen in de directe omgeving van de noordelijke locatie versterken deze verwachting. Vooral de zuidelijke locatie (met name locatie Zuid 2) heeft bij het booronderzoek goede resultaten opgeleverd. De bodemopbouw is overwegend gunstig voor de aanwezigheid van intacte archeologische resten en er zijn zelfs aanwijzingen voor een cultuurlaag. Het vondstbeeld van de zuidelijke locatie is zeer gunstig. Er is een duidelijke concentratie handgevormd aardewerk die met zekerheid een vindplaats vertegenwoordigt. Het aanboren van een grondspoor bevestigt dit. Het ligt voor de hand dat deze vindplaats aansluit of overeenkomt met de vindplaats Siemelinksweg-Het Bramelt uit 1987. Het aangeboorde grondspoor met Vroeg Middeleeuws aardewerk aan de noordzijde van de zuidelijke locatie (locatie Zuid 1) zou op een tweede vindplaats in dit deel van het wegtracé kunnen duiden. De verstoring van het toekomstig wegcunet, tracé’s van kabels en leidingen, bermsloten en andere grondwerkzaamheden is direct nadelig voor het bodemarchief ter plaatse. De aanleg van deze infrastructuur zal zonder archeologisch onderzoek de middeleeuwse en prehistorische resten doen verdwijnen. Hieruit ontstaat de noodzaak om de resten voor aanvang van de bouwingreep te onderzoeken. Voor de noordelijke locatie is het advies om door middel van een proefonderzoek door middel van twee grote proefputten te onderzoeken en op te graven. Indien nodig zou tijdens het proefonderzoek moeten kunnen worden doorgestart naar een Definitief Onderzoek. Voor de zuidelijke locaties zijn de mogelijkheden voor onderzoek gezien de positie van de weg beperkt. Locatie zuid 1 zou onderzocht moeten worden door middel van een enkele proefput. Locatie zuid 2 dient uitvoerig te worden bekeken door middel van brede proefsleuven. Voor beide zuidelijke locaties geldt dat een doorstart naar een Definitief Onderzoek mogelijk zou moeten zijn.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xrw-5dyp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tr-16dv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:180663
Provenance
Creator Vermeulen, B.
Publisher Gemeente Deventer
Contributor Gemeente Deventer
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.206 LON, 52.244 LAT); Siemelinksweg; Deventer; Gemeente Deventer; Overijssel