Plangebied Kanaalpark te Leiden, gemeente Leiden; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

In opdracht van de gemeente Leiden heeft RAAP in november en december 2020 en juni 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Kanaalpark te Leiden in de gemeente Leiden. Bureauonderzoek Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld. Het plangebied kenmerkt zich door een gestapeld landschap waarin meerdere archeologische niveaus voorkomen. Er was waarschijnlijk sprake van een recent opgebracht pakket van 1,5 tot 2 m dikte. Hieronder werden op meerdere niveaus potentieel archeologische lagen verwacht: middeleeuws loopvlak, oevers getijdenkreken, hogere kwelders estuarium. Veldonderzoek Tijdens het veldonderzoek is de verwachte bodemopbouw zoals beschreven in het bureauonderzoek grotendeels bevestigd. Uit de boringen blijkt dat de natuurlijke ondergrond van het plangebied is opgebouwd uit een opeenvolging van estuariene afzettingen, kwelderafzettingen en kreekafzettingen. In drie boringen (1, 7 en 8) is aan de bovenkant van de natuurlijke afzettingen een restant van de oude bouwvoor aangetroffen. In alle boringen vormt een opgebracht pakket de afdekkende laag tot aan het maaiveld. Plaatselijk is sprake van een diepe verstoring van de bodemopbouw. Conclusie In het onderzoeksgebied is sprake van een gestapeld landschap, elk met een verschillende archeologische verwachting. In dit landschap zijn tijdens het booronderzoek twee potentieel archeologische niveaus waargenomen, te weten de top van de kwelderafzettingen en de top van de kreekoeverafzettingen (tabel 9). In het gehele plangebied is sprake van een recent opgebracht pakket en plaatselijk van diepere verstoringen. Op figuur 12 is de dikte van deze lagen weergegeven per boring.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z7t-627n
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mq-hg68
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241822
Provenance
Creator Wink, K (RAAP)
Publisher RAAP Archeologisch adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch adviesbureau
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; .pdf; .xlsx
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.496 LON, 52.145 LAT); Netherlands; Leiden