Plangebied Klapwijk te Pijnacker, gemeente Pijnacker -Nootdorp; archeologisch Plangebied Klapwijk te Pijnacker, gemeente Pijnacker -Nootdorp; archeologisch

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft RAAP in september 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Klapwijk te Pijnacker in de gemeente Pijnacker -Nootdorp. Het onderzoek vond plaats in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende uitspraken worden gedaan:  Het plangebied kenmerkt zich door zijn ligging te midden van het ontgonnen veengebied, nabij een uitloper van de Gantel. Tijdens het karterende veldonderzoek zijn in grote delen van het plangebied intacte kreekoevers en ook verschillende kreekgeulafzettingen van de Gantel waargenomen en gedetailleerd in kaart gebracht. Op basis hiervan en n.a.v. het aantreffen van verschillende archeologische indicatoren uit met name de nieuwe tijd kan de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied in de volgende paragrafen worden bijgesteld.  Tijdens het karterende veldonderzoek zijn de afzettingen van het Laagpakket van Wormer niet waargenomen, zodat de lage verwachting ongewijzigd blijft. Op basis hiervan geldt een lage archeologische verwachting voor het neolithicum in het plangebied.  Tijdens het veldonderzoek zijn geen tekenen van veraarding van het Hollandveen waargenomen. Vandaar dat de lage archeologische verwachting van kracht blijft voor de periode bronstijd – vroege ijzertijd.  Voor afzettingen in en op de Gantel gold op voorhand een hoge verwacht ing voor resten uit de midden ijzertijd tot en met de late middeleeuwen, indien intacte kreekoevers van deze afzettingen met daarin indicatoren voor vindplaatsen uit deze periode in het plangebied aanwezig zijn. Tijdens het karterende veldonderzoek zijn op een groot aantal boorlocaties in het plangebied kreekoevers aangetroffen, met tekenen van bodemvorming in de top. Deze kreekoevers lijken ook hoger gelegen te zijn richting de oostkant van het plangebied, maar het lijkt aannemelijk op basis van dit karterende onderzoek dat juist de in het plangebied hoger gelegen kreekoeverafzettingen niet meer geheel intact zijn. Op basis van het ontbreken van in situ indicatoren in het plangebied kan de archeologische verwachting voor de periode midden ijzertijd tot en met de vroege middeleeuwen naar laag worden bijgesteld.  Wat betreft de periode vanaf de late middeleeuwen en de nieuwe tijd kan gesteld worden dat in het plangebied een akkerlaag is aangetroffen met daarin verschillende ex situ indicatoren uit deze periode, die daar waarschijnlijk terecht zijn gekomen als over het land gereden stadsafval. Vandaar dat in het plangebied voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd de archeologische verwachting naar laag kan worden bijgesteld. Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen archeologische resten bedreigd worden. Daarom wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xek-yg45
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-98-gjsx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:267450
Provenance
Creator de Rijk, T.E.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Zuid-Holland; RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format xml bestand; pdf (application/pdf); gml bestand (geography markup language, geodata)
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.449 LON, 52.013 LAT); Zuid-Holland; Pijnacker-Nootdorp; Pijnacker; Klapwijk; 37E (kaartblad)