Thematische collectie: Onderzoeken naar de woningmarkt ( WoON en WBO)

Het WoonOnderzoek Nederland (WoON) is een onderzoeksmethode om woonwensen en woonomstandigheden in kaart te brengen. Het onderzoek vervangt vanaf 2006 het WoningBehoefte Onderzoek (WBO) en de Kwalitatieve Woningregistratie (KWR). Sinds 1964 leverden deze onderzoeken de basisinformatie over wonen. Het WoON geeft inzicht in onder andere de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de woonlasten, de woonwensen, de woning en de woonomgeving.

Voor medewerkers van overheidsinstellingen en universiteiten is het belangrijk om die versie van het bestand aan te vragen die speciaal voor hen samengesteld is. Medewerkers van andere instellingen kunnen de versie voor overige partijen aanvragen. Studenten kunnen uitsluitend een aanvraag indienen via docent of stagebegeleider. Het is noodzakelijk dat de aanvraag ingediend wordt met het officiële e-mail adres van de organisatie waar de aanvrager werkzaam is. Sinds release 1.5 van 2009 wordt voor de beschikbaarstelling van het bestand niet langer onderscheid gemaakt naar overheid, universiteiten en overige partijen. Om privacy-redenen zijn de vierpositie postcodes en de buurtindelingen niet meer beschikbaar, en zijn leeftijden ingedeeld in klassen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-27e-r9y3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lxxs-4g
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xbt-qc5c
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-z6v-chq9
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xt4-jxzw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46099
Provenance
Creator Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - BZK; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - VROM; Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; SPSS; PDF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland