Koninginneweg 2a, IJsselmonde, gemeente Rotterdam: een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

De ondergrond wordt gevormd door een afwisseling van Hollandveen, Afzettingen van Gorkum en Afzettingen van Tiel. In de top van de Afzettingen van Gorkum zijn vindplaatsen uit de periode Neolithicum - Bronstijd te verwachten. In de top van het bovenste pakket Hollandveen - maaiveld kunnen sporen uit de periode IJzertijd - Nieuwe tijd voorkomen. Resten van het laatmiddeleeuws IJsselmonde en later kunnen direct onder maaiveld aanwezig zijn. Uit het veldonderzoek blijkt dat in een boring een cultuurlaag aanwezig is tussen 65 cm -mv (-64 cm NAP) en 280 cm -mv (-279 cm NAP). De betreffende boring ligt aan de noordzijde van het plangebied. De cultuurlaag heeft zich op en in de Afzettingen van Tiel ontwikkelt en bevat archeologische indicatoren uit de Nieuwe tijd. In het Hollandveen, noch in de Afzettingen van Gorkum zijn aanwijzingen voor een potentieel archeologisch niveau. Voor bodemingrepen dieper dan 45 cm onder maaiveld (65 cm met een veiligheidsmarge van 20 cm) in de noordzijde van het plangebied (zie advieskaart) wordt geadviseerd om de aan- en afwezigheid van archeologische waarden nader te bepalen door middel van een proefsleuvenonderzoek.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-226-9rsy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ab-zk5m
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76713
Provenance
Creator Boer, A de
Publisher Bureau voor Archeologie
Contributor Bureau voor Archeologie
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.551 LON, 51.901 LAT); Koninginneweg 2a; IJsselmonde; Gemeente Rotterdam; Zuid-Holland