Winssen, Geertjesgolf West Winssen, Geertjesgolf-West

In plangebied Geertjesgolf West te Winssen (gemeente Beuningen) heeft BAAC Archeologie en Bouwhistorie een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn op verschillende locaties archeologische sporen en vondsten aangetroffen uit het neolithicum, de bronstijd en de Romeinse tijd. De archeologische resten zijn aangetroffen in intacte bodems.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Winruimte Geertjesgolf CV, tussen 23 april en 8 mei 2018 (fase 1) en aanvullend tussen 21 en 25 januari 2019 (fase 2). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontzanding tot een diepte van 37 m beneden het maaiveld, waarbij eventueel aanwezige archeologische resten worden vernietigd.

Om een beeld te krijgen van de archeologische resten in de bodem zijn 46 proefsleuven gegraven van 4 meter breed en variërende lengten. Daarbij is een Romeins niveau direct onder het maaiveld aangetroffen, waarin ook vermoedelijke middeleeuwse en nieuwetijdse sporen zijn ingegraven. Daaronder, op circa één meter onder het maaiveld, is een laag aangetroffen die op verschillende locaties bronstijdvondsten bevat. Onder deze vondstlaag bevindt zich een niveau waarin de sporen uit de bronstijd zichtbaar zijn. Naar een dieper niveau zijn de proefputten getrapt aangelegd, waardoor met een 2 meter breed vlak eventuele oudere niveaus op een veilige manier opgespoord konden worden. Op verschillende locaties zijn sporen en vondsten uit het neolithicum aanwezig.

De vindplaatsen en bodemopbouw zijn intact en van grote archeologische waarde. Bovendien is het plangebied ingebed in een landschap dat zeer rijk is aan overeenkomstige archeologische resten, getuige de hoge dichtheid aan AMK-terreinen1 en archeologische waarnemingen in de directe omgeving. Intacte vindplaatsen uit de late steentijd en bronstijd zijn maar weinig onderzocht en dragen bij aan het opvullen van de bestaande kennisleemtes.

Door de lage dichtheid aan proefsleuven zijn de vindplaatsen niet goed begrensd en kan niets specifieks gezegd worden over de archeologie in de gebieden tussen de proefsleuven. Daarom wordt naar aanleiding van deze gegevens geadviseerd het proefsleuvenonderzoek uit te breiden naar een 10% dekking. Op basis van de huidige data wordt voor de tot nu toe bekende vindplaatsen “behoud in situ” geadviseerd. Als behoud niet mogelijk wordt geacht, dienen de vindplaatsen uiteindelijk opgegraven te worden (“behoud 1 Terreinen die zijn vastgelegd ex situ”).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zns-rpa7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-c7-bgzg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:256878
Provenance
Creator BAAC BV
Publisher BAAC
Contributor Gelderland; BAAC BV
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format jpg/jpeg file; excel xml; geography markup language; jpg-bestand; mdb; tiff-bestand; pdf; microsoft excel 97-2003-werkblad; pdf portable document format
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.685 LON, 51.876 LAT); Gelderland; Beuningen; Winssen; Geertjesgolf West; 39H (kaartblad)