Arbeidsvraagpanel 1989 t/m 2016 - Aanvulling Pakket II

Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen ligt rond de 3000. Er zijn inmiddels 14 metingen voor onderzoekers beschikbaar.

Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid en het personeelsbeleid van werkgevers. De kracht van het Arbeidsvraagpanel ligt vooral in de combinatie van onderwerpen die het panel bestrijkt. Het Arbeidsvraagpanel is destijds opgezet door de OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek). Sinds augustus 2010 is het panel ondergebracht bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De data uit het Arbeidsvraagpanel 1989 t/m 2016 zijn verdeeld over drie datasets: 1) Arbeidsvraagpanel 1989 t/m 2016: bevat het standaard datapakket 2) Arbeidsvraagpanel 1989 t/m 2016 - Aanvulling Pakket I: bevat de volgende variabelen: aantallen werknemers (bijvoorbeeld aantal werknemers naar leeftijdsklasse); overige aantallen (bijvoorbeeld aantal uren betaald overwerk); volledige SBI- sectorcode; omschrijving CAO; COROP-code, tekstvariabelen (zgn. strings). 3) Arbeidsvraagpanel 1989 t/m 2016 - Aanvulling Pakket II: bevat de financiële gegevens (bijvoorbeeld omzet of budget, balanstotaal, resultaat voor belastingen) en loongegevens (zoals totaal brutoloon sv, aantal loondagen).

Toestemming tot gebruik van de databestanden van dit aanvullende pakket wordt verleend als aan de voorwaarden zoals vermeld in de 'Geheimhoudingsverklaring' is voldaan. De verklaring voor dit pakket is te vinden onder het tabblad 'Data files'.

Deze aanvullende data worden pas verstrekt als: (1) de 'Geheimhoudingsverklaring' volledig is ingevuld, ondertekend en verzonden naar het in het formulier vermelde e-mail of postadres; (2) via het tabblad 'Data files' een 'Permission Request' is ingediend. U ontvangt dan binnen enkele werkdagen nader bericht over toegang tot de data.

Het SCP is mei 2014 via LinkedIn een discussiegroep gestart waar gebruikers van de arbeidsmarktpanels ervaringen kunnen uitwisselen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2xa-nmck
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xcgb-a2
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zub-2r8r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:74678
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format STATA datafiles; SPSS systemfiles; PDF; XLSX
Discipline Economics; Social and Behavioural Sciences
Spatial Coverage Nederland