Inventariserend Veldonderzoek Son en Breughel - Meubelplein Ekkersrijt Archol Rapport 157

Archeologisch Onderzoek Leiden BV heeft in opdracht van Bouwbedrijf H. Pennings en Zn een verkennend en waarderend archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Meubelplein Ekkersrijt te Son en Breugel. Aanleiding voor het onderzoek was de geplande uitbreiding van winkels. De bouw en daarbij behorende graafwerkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische resten. Tijdens het onderzoek zijn 7 proefsleuven gegraven. Het plangebied blijkt in een gebied met beekdalafzettingen te liggen dat in de loop der tijd ¬ink is opgehoogd. Het zal lager gelegenzijn geweest dan de bekende archeologische vindplaatsen uit de bronstijd, Romeinse tijd en de middeleeuwen in de omgeving. In de proefsleuven zijn slechts sporen van enkele perceelsgreppels uit de nieuwe tijd gevonden. De greppels en het ontbreken van vondsten wijzen op een gebruik als buitengebied met bijvoorbeeld weiland. Uitgaande van de lage ligging moet het terrein (ook) in de nieuwe tijd te nat zijn geweest voor bewoning.De spo en blijken niet behoudenswaardig te zijn. Het advies luidt dan ook het plangebied vrij te geven voor de geplande uitbreiding.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x2x-4yzg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xbq3-4q
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47386
Provenance
Creator Hos, T.H.L.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Archol B.V.
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; access / mdb; autocad / dxf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.468 LON, 51.499 LAT); 51E; Ekkersrijt 4101 Trendhopper; Son; Son en Breugel; Noord-Brabant