Dr. v.d. Stamstraat, gemeente Leidschendam-Voorburg, archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek

Raap heeft een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in de Dr. v.d. Stamstraat te Leidschendam-Voorburg. Doel van het onderzoek was het onderzoeken van de aanwezigheid van een vindplaats; sporen en vondsten duiden hier wel op.

Het gaat hierbij om een goed intact segment van het kanaal van Corbulo. Dit kanaal is een belangrijk element in de Romeinse infrastructuur van West-Nederland. Het opgegraven segment van het kanaal is uniek door de ondergrond waarin het is aangelegd. Tot op heden was het kanaal aangetroffen ingegraven in het veen. OP onderhavige locatie is het door het veen tot in het oude duinzand ingegraven. Deze andere ondergrond maakte waarschijnlijk ook een andere aanlegwijze en/of onderhoud noodzakkelijk. Het aantreffen van veenplaggen in twee parallelle rijen in het hart van het kanaal duidt hier vermoedelijk op. Deze veenplaggen te samen met het ontbreken van een houtenbeschoeiing maken dat deze locatie waardevolle, nieuwe informatie over de aanleg en het gebruik van het kanaal heeft opgeleverd. Helaas is het niet gelukt om de gebruiksduur van dit deel van het kanaal goed vast te stellen. De C14-dateringen makken duidelijk dat er met name sprake is van omgewerkt plantaardig materiaal in de verschillende kanaalvullingen. Het aantreffen van een houtenpaaltje in het oude duinzand maakt duidelijk dat in de omgeving ook sprake was van menselijke activiteit voordat het duin met veen overgroeid raakte. Concrete aanwijzingen over de aard en datering van deze activiteiten (bewoning, akkerbouw, etc) heeft het onderzoek niet opgeleverd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zqe-p9vn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ao-byog
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:132157
Provenance
Creator Jansen, B.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor Briels, I.; RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/pdf; application/msword; image/jpeg; text/xml; .rtf; .pdf; .docx; .jpeg; .xlsx
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.390 LON, 52.081 LAT)