Raadhuisstraat 157, Alphen aan den Rijn Eindrapport

In opdracht van Stahlberg Investments B.V. heeft archeologisch onderzoeksbureau IDDS Archeologie op 19 april 2021 een Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven uitgevoerd aan de Raadhuisstraat 157 in Alphen aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande realisatie van onderkelderde nieuwbouw. In het veld is ter plaatse van de proefsleuf alleen een zaagselkuil aangetroffen. In het noorden en oosten van de graafwerkzaamheden zijn de verstoringen als gevolg van de bouw en sloop van de voormalige kelder aangetroffen. Aan de westzijde van het plangebied zijn nog enkele fragmenten van muurfunderingen en gootjes aangetroffen. In het zuiden van het plangebied lag nog een sloot met beschoeiing. De aangetroffen resten kunnen worden ingedeeld in twee vindplaatsen. De eerste vindplaats betreft de zaagselkuil die behoort bij de houtzagerij die in de 17e en 18e eeuw op het terrein aanwezig was. Bij het booronderzoek is ook in een dergelijke kuil geboord, waardoor sprake is van ten minste twee van dergelijke kuilen. Deze vindplaats is als niet behoudenswaardig gewaardeerd. De tweede vindplaats betreft de resten van de bebouwing zoals bekend vanaf eind 18e of begin 19e eeuw tot begin 20e eeuw. Ook deze vindplaats is gewaardeerd als niet behoudenswaardig. Daarop is het advies afgegeven om de graafwerkzaamheden voor de kelder vrij te geven van archeologisch onderzoek.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zu4-8yca
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9j-rwgw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:248285
Provenance
Creator Meijer, Y.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Zuid-Holland; IDDS Archeologie B.V.
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format kommagescheiden bestand; jpg; shapefile; adobe pdf; ms excel spreadsheet; xml; accdb
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.663 LON, 52.125 LAT); Zuid-Holland; Alphen aan den Rijn; Alphen aan den Rijn; Raadhuisstraat 157