Retranchement Noordstraat 39-41 Retranchement Noordstraat 39-41. Gemeente Sluis. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd voor een plangebied aan de Noordstraat te Retranchement, gemeente Sluis. De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door het voornemen van de opdrachtgever om een extra uitwaterleiding te realiseren tussen de riolering in de Noordstraat (ter hoogte van huisnummers 39-41) en het Uitwateringskanaal ten westen ervan. De nieuwe leiding wordt circa 190 m lang en wordt aangelegd in een open sleuf met een breedte van 0,3 tot 0,4 m breed. De aanlegdiepte bedraagt gemiddeld circa 1,6 m -mv.

Op basis van de resultaten dit onderzoek kan gesteld worden dat: - Het plangebied gesitueerd is ter plaatse van een breed getijdegebied waar de ondergrond tot een grote diepte uit jonge afzettingen van het Laagpakket van Walcheren bestaat. Dit betreft voor zover aangeboord binnen de maximale boordiepte (zand-)plaatafzettingen op wadafzettingen; - Binnen het gehele plangebied geen verwachting geldt op het voorkomen van vindplaatsen ouder dan de nieuwe tijd; - Binnen het centrale en noordoostelijke deel van het plangebied een hoge verwachting geldt op het voorkomen van vindplaatsen uit de nieuwe tijd, meer bepaald resten van de vestingwerken van Retranchement (vanaf de 17e eeuw); - Voor het zuidwesten van het plangebied geen verwachting geldt voor resten uit de nieuwe tijd aangezien dit deel tot in de 19e onbedijkt gebied (in de Zwingeul) betrof.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xyv-necn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dd-t46e
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:238939
Provenance
Creator Delporte, F.M.J.
Publisher Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed
Contributor Zeeland; Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format sbx; csv; dbf; prj; shx; sbn; shp; pdf; cpg
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (3.380 LON, 51.350 LAT); Zeeland; Sluis; Retranchement; Noordstraat; 67A (kaartblad)