Monitor Wetenschappelijk Onderwijs - WO-Monitor 2007

Databestand n.a.v. schoolverlatersenquête onder de gediplomeerde uitstroom van het WO (meetjaar 2007).
In 1998 is onder auspiciën van de VSNU de WO-Monitor van start gegaan. Aanleiding hiervoor was de behoefte om over landelijke gegevens te beschikken met betrekking tot de arbeidsmarktintrede van afgestudeerden. De afzonderlijke universiteiten zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse dataverzameling en -verwerking, volgens landelijk opgestelde richtlijnen. Het ROA zorgt voor de landelijke coördinatie van het onderzoek, en bij tien van de dertien universiteiten ook voor de uitvoering (in twee gevallen in samenwerking met een ‘lokaal’ onderzoeksinstituut). Het onderzoek wordt ieder najaar gehouden in de vorm van een enquête via internet onder afgestudeerden van het daaraan voorafgaande studiejaar. Dat betekent dat de enquête ongeveer anderhalf jaar na het afstuderen plaatsvindt. Het afgelopen jaar zijn ongeveer 19.000 afgestudeerden benaderd.

Alle opleidingssectoren, met uitzondering van de sector onderwijs (de universitaire lerarenopleidingen), zijn in de monitor vertegenwoordigd. De standaard vragenlijst, die aan alle afgestudeerden wordt voorgelegd, wordt in VSNU-verband vastgesteld. Daarnaast zijn de universiteiten vrij om ook enige additionele vragen te stellen. De door het ROA gehanteerde vragenlijst bevat bijvoorbeeld vragen ten behoeve van een evaluatie van het curriculum. De WO-Monitor levert zowel uitkomsten per universiteit, als representatieve landelijke resultaten op.

De Monitor Wetenschappelijk Onderwijs wordt vanaf 2008 uitgevoerd door het IVA in Tilburg, in opdracht van de VSNU.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xgd-fn6n
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4ca-h8r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42683
Provenance
Creator ROA, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - Universiteit Maastricht (primary investigator)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS 15.0; Adobe Reader 8
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland