V-22.0758: Zoelen, Bosaanplant Landgoed Soelen Gemeente Buren Plangebied bosaanplant Soelen te Zoelen

BAAC heeft een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied Bosaanplant Landgoed Soelen te Zoelen, gemeente Buren. Aanleiding voor het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging voor de aanplant van bomen op drie landbouwpercelen (RW5 oost, RW51 en RW4). Uit het door BAAC in 2022 uitgevoerde bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) is gebleken dat deelgebied RW5 oost op de Schaik meandergordel ligt en RW51 en RW4 op de Avezaath meandergordel. Deze meandergordels zijn in respectievelijk het neolithicum en ijzertijd drooggevallen en geschikt voor bewoning. De verwachting op het aantreffen van archeologische resten is hoog. In de nabijheid van de drie deelgebieden liggen meerdere bekende vindplaatsen, waarvan één zich uitstrekt tot in deelgebied RW4. Dit betreft een terrein met vondsten uit de ijzertijd en Romeinse tijd aan het maaiveld. Op basis van resultaten het inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) is de verwachting deels bijgesteld naar gelang de geomorfologie en diepteligging van het potentieel archeologisch niveau. Dit karterende onderzoek is uitgevoerd in zones waar de top van de archeologisch relevante laag binnen 0,4 m -mv verwacht wordt en waar een laklaag in oeverafzettingen of archeologische indicatoren (huttenleem) zijn aangetroffen. Tijdens dit onderzoek zijn verspreid over de drie deellocaties 48 boringen gezet in een boorgrid van 17x20 m met een boor met een diameter van 12 cm. In één boring is ter plaatse van RW51 tussen 40 en 50 cm -mv een fragment roodbakkend aardewerk met loodglazuur gevonden. Dit aardewerk dateert uit de nieuwe tijd. Het is onzeker of dit aardewerk in-situ aanwezig is of dat het door bioturbatie omlaag is gebracht. Het laatste is het meest waarschijnlijk. Van een duidelijke vindplaats lijkt ter plaatse van RW51 en ook RW5 oost geen sprake te zijn. Ter plaatse van RW4 is een zwak humeuze cultuurlaag met houtskool, direct onder de bouwvooraangetroffen. In de cultuurlaag zijn onder meer een scherf uit de periode (late-bronstijd tot en met de) late ijzertijd en een scherf Romeins aardewerk gevonden. Daarnaast is verspreid ter plaatse van RW 4 verbrande leem, bouwkeramiek, houtskool en een cultuurlaag zonder resten gevonden. De vindplaats met de dateerbare vondsten heeft een minimale grote van 680 m² en strekt zich mogelijk in zuidelijke richting verder uit. Geadviseerd wordt de geplande bosaanplant ter plaatse van RW5 oost en RW51 zonder belemmeringen uit te voeren en de bosaanplant ter plaatse van de vindplaats op RW4 te vermijden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xzm-kyxy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sc-21px
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:312685
Provenance
Creator Bergman, W.A.
Publisher BAAC
Contributor Gelderland; BAAC BV
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format pdf-bestand; csv-bestand; geography markup language (gml)
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.389 LON, 51.915 LAT); Gelderland; Buren; Zoelen; Zoelen, Bosaanplant Landgoed Soelen; 39D (kaartblad)