Plangebied Langeweg 6 te Vianen, gemeente Vijfheerenlanden; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

In opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden heeft RAAP in januari 2022 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Langeweg 6 te Vianen in de gemeente Vijfheerenlanden. Het onderzoek vond plaats in het kader van een bestemmingsplanwijziging. De plannen bestaan uit de realisatie van flexwoningen (32 woonunits) in drie woonblokken, een aangelegen parkeerterrein, de aanleg van ondergrondse infrastructuur en eventueel de aanleg van een watercompensatie (uitbreiding bestaande sloot). Deze ingrepen bevinden zich op basis van door de opdrachtgever verstrekte informatie in een zone met een omvang van circa 5.800 m2. Conclusies In het geval dat in het plangebied oever-, crevasse- of stroomgordelafzettingen van de Tienhoven, Autena en/of Hagestein stroomgordels met een goeddeels intact bodemprofiel aanwezig zijn, bestaat er een middelhoge-hoge verwachting voor bewoningssporen uit de perioden laat mesolithicum-vroeg neolithicum (Tienhoven), vroeg-midden neolithicum (Autena) en/of ijzertijd-vroege middeleeuwen (Hagestein). Hierbij lijkt het met name mogelijk dat in het plangebied (crevasse)afzettingen van de Hagestein stroomgordel aanwezig zijn. In het geval dat restgeulafzettingen aanwezig zijn bestaat er een specifieke verwachting voor onder andere sporen van jacht of visserij, rituele deposities, beschoeiingen, dammen en/of duikers. De benoemde sedimenten met archeologische relevantie kunnen relatief ondiep onder het maaiveld van het plangebied aanwezig zijn (mogelijk direct onder de bouwvoor of mogelijk binnen 100 cm –mv). Op basis van het geraadpleegde historisch kaartmateriaal bestaat er een lage archeologische verwachting voor de nieuwe tijd en gezien de ligging van het plangebied op enige afstand van de Hagestein stroomgordel waarschijnlijk ook voor de middeleeuwen. Mogelijk lag aan de oostkant van het plangebied wel een oude weg en/of kade, die de (voormalige) poldergrens vormde. Op basis van het bronnenonderzoek is de verstoringsgraad en –diepte in het plangebied onbekend. Waarschijnlijk is echter slechts lokaal (ter plaatse van enkele kabels en funderingspalen van voormalige kassen) sprake van grotere/diepere bodemverstoringen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xbz-dpfx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2c-ze88
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241718
Provenance
Creator Peeters, D (RAAP)
Publisher RAAP Archeologisch adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch adviesbureau
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.087 LON, 51.980 LAT); Netherlands