Demkapark te Utrecht, een bureauonderzoek

In opdracht van BK Bouw- & Milieuadvies is door IVO·B, Allround Archeologie een bureauonderzoek uitgevoerd van de locatie Demkapark in Utrecht. In het plangebied zal een park met een centraal recreatiepad aangelegd worden. Een deel van het Amsterdam-Rijnkanaal zal verbreed worden en hiertoe zal een nieuwe damwand geïnstalleerd worden. Het bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Enkele zones van het plangebied op de Archeologische Waardenkaart van de gemeente Utrecht maken deel uit van een gebied zonder archeologische verwachting. De rest van het plangebied valt in een gebied met een archeologische verwachting (groen op de waardenkaart). Hierbij geldt dat voor bodemingrepen groter dan 1.000 m2 en dieper dan 50 cm - mv een onderzoeksverplichting geldt.

Het voormalige dekzandlandschap is waarschijnlijk geërodeerd door de rivierstroming van de Oude Aa, waardoor in de ondergrond van het plangebied geen archeologische waarden verwacht worden. Vanaf het maaiveld tot ongeveer 2 m -mv kunnen nog wel archeologische resten uit de IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd aanwezig zijn in de oeverafzettingen van de Oude Aa en de Vecht. Een eventuele vindplaats zal zich manifesteren als een archeologische laag; een humeuze, ontkalkte laag met fosfaatvlekken, fragmenten houtskool, aardewerk en bouwmateriaal.

De oeverafzettingen worden verwacht vanaf het maaiveld tot ca. 2 m –mv. Het is waarschijnlijk dat in het plangebied de oeverafzettingen al verstoord zijn geraakt. In en rondom het plangebied hebben namelijk diverse grote infrastructurele werken plaatsgehad; de aanleg van het Merwede- en het Amsterdam-Rijnkanaal, het gebruik van het gebied als fabrieksterrein van de Demkafabriek, de versteviging van de kade en de sloop van de Demka-fabriek. De kans is daarom gering dat in het plangebied nog intacte archeologische waarden aanwezig zijn.

Omdat in het plangebied waarschijnlijk geen intacte archeologische waarden aanwezig zullen zijn, worden tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden waarschijnlijk geen archeologische waarden verstoord. IVO·B adviseert daarom het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Er kunnen echter nog archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn. Als in het plangebied archeologische resten aangetroffen worden is het verplicht deze te melden bij het bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van de Monumentenwet. Na het beoordelen van dit rapport zal de bevoegde overheid een selectiebesluit nemen. Het is mogelijk dat de bevoegde overheid hierin afwijkt van het in het bureauonderzoek gegeven advies.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zqf-uz6k
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-szb7-ul
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64834
Provenance
Creator Beckers, I.S.J.
Publisher IVO·B, Allround Archeologie
Contributor IVO·B, Allround Archeologie
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.074W, 52.110S, 5.078E, 52.116N); Utrecht; Utrecht; Demkapark