Plangebied Hollands Duin te Noordwijk, gemeente Noordwijk; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft RAAP in juli 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Hollands Duin te Noordwijk in de gemeente Noordwijk. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. Op basis van het bureauonderzoek en het voorgaande onderzoek door RAAP in 2018 (Kroes & Conradi, 2018) gold een hoge verwachting voor archeologische resten vanaf het neolithicum. Deze verwachting was gekoppeld aan de eventuele aanwezigheid van vegetatiehorizonten in Oude Duinafzettingen. Daarnaast gold een verwachting voor mangaten uit de Tweede Wereldoorlog voor het gebied langs de Hoofdweg. De opbouw in het plangebied bestaat uit een verrommelde bovenlaag op natuurlijke duinafzettingen binnen de boordiepte bestaande uit zowel de Jonge Duinen in de hoger gelegen delen, als de Oude Duinen in de lager gelegen delen (beide behoren tot het Laagpakket van Schoorl, Formatie van Naaldwijk). De overgang van de Jonge naar Oude Duinafzettingen is niet eendui dig te bepalen. In vier boringen, met name in de diepere delen van het plangebied, zijn vegetatiehorizonten aangetroffen. De niveaus zijn aangetroffen op een diepte vanaf +3,92 m NAP en dieper tot +2,62 m NAP. Op basis van de diepteligging van deze vegetatiehorizonten en de lithologische kenmerken van het pakket waarin deze zijn gevormd, worden deze geplaatst in de Oude Duinafzettingen. Vanaf de diepte van de vegetatiehorizonten geldt een hoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten vanaf het neolithicum. Voor de locaties rondom boring 2, 3, 6 en 8 geldt vanwege de aanwezigheid van vegetatiehorizonten een hoge verwachting voor archeologische resten. Deze archeologische verwachting geldt vanaf de diepte van deze vegetatiehorizonten. Voor de rest van het plangebied en delen hoger in het landschap kan de archeologische verwachting voor alle perioden naar beneden worden bijgesteld naar laag. De ingrepen reiken tot circa +4 m NAP, waar de hoogst voorkomende vegetatiehorizont voorkomt vanaf +3,92 m NAP (rondom boring 6). Door dit geringe verschil van ca. 8 cm en het mogelijke reliëf in het (paleo)landschap, wordt geadviseerd een buffer aan te houden van minstens 0,5 m. Op basis van dit uitgangspunt wordt geadviseerd om rondom boring 6 de werkzaamheden niet dieper uit te voeren dan +4,5 m NAP. In de rest van het plangebied worden de potentieel archeologische niveaus vermoedelijk niet verstoord door de geplande ingrepen. Daarom geldt in de rest van het plangebied het advies de werkzaamheden niet dieper uit te voeren dan de geplande +4 m NAP. Bij eventuele toekomstige, diepere bodemingrepen moet opnieuw beoordeeld worden of de ondergrond voldoende in kaart is gebracht. Voor de mangaten uit de Tweede Wereldoorlog geldt dat gericht onderzoek hiernaar niet zinvol wordt geacht. Bij het aantreffen van sporen en vondsten tijdens graafwerkzaamheden is het wenselijk dat gelegenheid wordt gegeven voor het documenteren van de sporen en het verzamelen van de vondsten. Dit kan in de vorm van een passieve begeleiding, waarbi j de werkzaamheden worden gestaakt totdat de aangetroffen sporen door een archeoloog zijn gedocumenteerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-25d-47vn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0y-b3r3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241797
Provenance
Creator Wolzak, J.A. (RAAP)
Publisher RAAP Archeologisch adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch adviesbureau
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; .pdf; .xlsx
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.450 LON, 52.263 LAT); Netherlands