Gezondheidsenquête 2014

PID

Sinds 1981 wordt door het CBS een continue Gezondheidsenquête gehouden. Tot en met 1996 was dit en zelfstandig onderzoek (GEZ). Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS): van 1997 tot en met 2004 als de module Gezondheid en Arbeid (GEA) en van 2005 tot en met 2009 als de module 'Gezondheid', waarbij de steekproef samenviel met de basissteekproef van POLS. Vanaf 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd (GECON). De Gezondheidsenquête heeft tot doel een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de ontwikkelingen in de gezondheid en medische consumptie van de Nederlandse bevolking. Daartoe worden vragen gesteld over onder meer de ervaren gezondheid, activiteitenbeperking, contacten met de huisarts, de specialist en de tandarts, ziekenhuisopnamen en medicijngebruik. Tevens wordt gevraagd naar de diverse persoons- en achtergrondkenmerken van de respondenten.

Suggestions for data usage: Deze dataset behoort tot het interne archief van het SCP en is niet beschikbaar voor externen. Zie 'Relation' voor eventuele beschikbaarheid van public use files. Bij vragen kunt u contact opnemen met het scp via data@scp.nl

Identifier
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-c9-4jg2
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xcm-u69z
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:224152
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher DANS/KNAW
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Netherlands