Gemeente Oss. Plangebied De Ploeg te Berghem

In opdracht van de gemeente Oss, afdeling Vastgoedontwikkeling, heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd in het plangebied De Ploeg te Berghem. Aanleiding voor het onderzoek is het plan om hier woningbouw te ontwikkelen. Om op deze locatie woningbouw mogelijk te maken, moet een bestemmingsplanprocedure (Uitwerkingsplan) in gang worden gezet. In dat kader dient archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

Op basis van het bureauonderzoek wordt aan het plangebied een hoge verwachting toegekend op het aantreffen van vindplaatsen. Gezien de ouderdom van de dekzandafzettingen kunnen hier archeologische resten vanaf het laat-paleolithicum aanwezig zijn.

Uit het booronderzoek is gebleken dat de geologische en bodemkundige situatie ter plaatse deze verwachting onderbouwt. De bodem ter plaatse is grotendeels intact. Daar waar de bodem is verstoord, is de verstoring beperkt gebleven tot de top van de C-horizont. Indien ter plaatse een vindplaats aanwezig is, kunnen hiervan nog (ondiepe) sporen aanwezig zijn. Aangezien de top van de oorspronkelijke bodem grotendeels is opgenomen in het esdek, dan wel is verstoord, is de verwachting op het voorkomen van in situ vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum/mesolithicum naar beneden toe bijgesteld tot laag. De hoge verwachting op het voorkomen van vindplaatsen vanaf het neolithicum dient op basis van onderhavig onderzoek echter gehandhaafd te blijven.
Indien ter plaatse van het plangebied bodemverstorende activiteiten gaan plaatsvinden tot op de C-horizont is vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zua-zb5e
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ek-n3xh
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-29z-mg5j
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xjp-3usn
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xe5-hyws
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76788
Provenance
Creator Putten, M.J. van
Publisher BAAC bv
Contributor Tump, M; BAAC bv
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.576 LON, 51.769 LAT); Noord-Brabant; Oss; Berghem; De Ploeg