A-23.0071: Enschede, Boerderijweg- De Achterhorst Gemeente Enschede, Boerderijweg-de Achterhorst

In opdracht van de Universiteit Twente heeft BAAC van 10 tot en met 15 mei 2023 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd in het plangebied Boerderijweg - De Achterhorst, ook wel genaamd het Es- en LIla-terein. Het plangebied ligt ten noordoosten van de Universiteit Twente in de gemeente Enschede. De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 5,7 ha. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen realisatie van nieuwbouw en ondergrondse infrastructuur waarbij een gerede kans kan bestaan dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Binnen het plangebied bevindt zich immers een uitgestrekte zone met een middelhoge en hoge verwachting op het aantreffen van resten vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Verspreid over deze zone zijn 21 proefsleuven aangelegd. Het plangebied maakt deel uit van een geaccidenteerd (oud)dekzandlandschap waarin drie duidelijke koppen te onderscheiden zijn. In de lagere delen komen plaatselijk fluvioperiglaciale afzettingen voor. In het pleistocene zand heeft zich in het Holoceen een humuspodzol ontwikkeld, die op de hogere delen te classificeren is als een haarpodzol en in de lagere delen als een veldpodzol. Vermoedelijk heeft zich in het zuidoostelijke deel van het plangebied vanwege nattere omstandigheden nooit een podzol ontwikkeld. Hier zal dan sprake zijn geweest van een gooreerdgrond. De aanwezigheid van een dikke E-horizont met verschillende zwak ontwikkelde bodemhorizonten wijst erop dat lokaal verstuiving heeft plaatsgevonden. De nog vrijwel intacte humuspodzal is beschermd door een 60 tot 100 cm dik gelaagd cultuurdek. Dit dek is waarschijnlijk heel snel opgeworpen met plaggenmest vanaf vermoedelijk de 18e eeuw, zodat het gebied als bouwland kon worden gebruikt. Daarvoor is het terrein slecht marginaal gebruikt, mogelijk als weidegebied. Er zijn vooral karrensporen (vindplaats 1) en greppels (vindplaats 2) aangetroffen. In de loop van de 18e eeuw is het gebied in ieder geval ontgonnen vanuit de omliggende boerderijen. In het zuidoosten is in een greppel nabij boerderij De Oldenhove aardewerk en glas aangetroffen dat te dateren is in de 18e eeuw. Bij deze boerderij lagen de bleekvelden van Van Heek en Co. Na demping van deze greppels zijn omtrent het eerste kwart van de 19e eeuw de grenzen van de percelen enigszins veranderd. Binnen de contouren van het plangebied zijn geen resten van bewoning te verwachten. Op de hogere kopjes zijn geen sporen aangetroffen die daar op wijzen en nabij boerderij De Oldenhove waren de terreinomstandigheden waarschijnlijk te nat. De aangetroffen resten zijn niet behoudenswaardig, waardoor er geen vervolgonderzoek is geadviseerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x74-hqg7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-c2-i1k1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:326612
Provenance
Creator Mousch, R.
Publisher BAAC
Contributor Overijssel; BAAC BV
Publication Year 2024
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format rasterafbeelding (jpg/jpeg); pdf-bestand; csv-bestand; geography markup language (gml)
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.423 LON, 52.243 LAT); Overijssel; Enschede; Enschede; Enschede, Boerderijweg- De Achterhorst; 34F (kaartblad)