Transect-rapport 2489: Een archeologisch bureauonderzoek. Veenendaal-Kesteren, N233, gemeente Veenendaal, Rhenen, Buren en Neder-Betuwe (UT en GD)

DOI

In december 2019 is een archeologisch bureauonderzoek (BO) uitgevoerd in een plangebied langs de N233 tussen Veenendaal en Kesteren (gemeenten Veenendaal, Rhenen, Buren en Neder-Betuwe). Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden die deelgebied ORV (Oostelijke Randweg Veenendaal) en deelgebied RRR (Realisatie Rijnbrug Rhenen) worden genoemd. De aanleiding van het onderzoek is de geplande verbreding van de weg, waarvoor een m.e.r-procedure moet worden doorlopen. Ook zullen de provincies Utrecht en Gelderland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gaan opstellen om de geplande ontwikkeling mogelijk te maken. Hiermee worden de vigerende gemeentelijke bestemmingsplannen (voor zover aanwezig) dus gedeeltelijk aangepast. In het kader van de m.e.r-procedure en het PIP moet de AMZ-cyclus worden doorlopen. Het onderhavige archeologische bureauonderzoek vormt de eerste stap binnen de AMZ-cyclus.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xhk-bqnj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163054
Provenance
Creator Verboom-Jansen, M.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor M. Verboom-Jansen (Transect BV);Verboom-Jansen, M.
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact M. Verboom-Jansen (Transect BV);Transect BV;Verboom-Jansen, M.
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2020-03-03,2020-05-22}