Hoef en Haag Waterberging Hagestein (Gemeente Vijfheerenlanden) Hoef en Haag Waterberging Hagestein

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft een Opgraving Landbodems – variant Archeologische Begeleiding uitgevoerd op de locatie Hoef en Haag waterberging te Hagestein in de gemeente Vijfheerenlanden. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van een waterberging. De archeologische begeleiding heeft zes grondsporen opgeleverd. Het gaat om zes paalkuilen die samen een klein gebouw hebben gevormd. Het gebouwtje, waarschijnlijk een schuurtje, heeft een afmeting van (tenminste) 3,90 x 3,50 m en heeft dezelfde oriëntatie al het gebouwtje dat tijdens het proefsleuvenonderzoek in werkput 3 werd aangetroffen: min of meer oost – west. Gezien de symmetrie van de sporen zal het gebouwtje in oorsprong uit 8 palen hebben bestaan. Aan de hand van het aangetroffen aardewerk wordt het complex in de Vroege IJzertijd gedateerd. Dit komt ook overeen met de datering van de sporen en vondsten die bij het proefsleuvenonderzoek net ten westen van deze locatie zijn gevonden. In het zuidelijke deel van het onderzochte gebied is de vegetatiehorizont die het loopniveau vormde van de Vroege IJzertijd vindplaats intact aangetroffen. Op basis van de geringe hoeveelheid vondsten in de vondstlaag en de weinige sporen blijkt dat de werkput is aangelegd in de randzone van de vindplaats. In het centrale en noordelijke deel van de werkput is het oorspronkelijke loopniveau geërodeerd door crevasse-afzettingen van Hagestein stroomgordel.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xpc-5u4t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:126987
Provenance
Creator van Benthem, A.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor Utrecht;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Utrecht;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format xml;ms access 2003;sql;jpeg;mapinfo tab;ms word document 2003;pdf;xls;ms word document 2007
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-07-22T11:59:59Z