Monitor Wetenschappelijk Onderwijs - WO-Monitor 2013

DOI

Databestand naar aanleiding van een schoolverlatersenquête onder de gediplomeerde uitstroom in het wetenschappelijk onderwijs (meetjaar 2013).

In 1998 is onder auspiciën van de VSNU de WO-Monitor van start gegaan. Aanleiding hiervoor was de behoefte om over landelijke gegevens te beschikken met betrekking tot de arbeidsmarktintrede van afgestudeerden. De afzonderlijke universiteiten zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse dataverzameling en -verwerking, volgens landelijk opgestelde richtlijnen.

De Monitor Wetenschappelijk Onderwijs wordt met ingang van 2009 uitgevoerd door IVA Onderwijs, in opdracht van de VSNU. IVA Onderwijs zorgt in samenwerking met de VSNU voor de landelijke coördinatie van het onderzoek, en verzorgt voor de dertien deelnemende universiteiten ook de uitvoering. De dataverzameling vindt plaats in het najaar in de vorm van een digitale webenquête onder alle afgestudeerden van het daaraan voorafgaande studiejaar. Dat betekent dat de enquête ongeveer één tot anderhalf jaar na afstuderen wordt ingevuld. In de WO-Monitor 2013 zijn 37.676 afgestudeerden benaderd.

Alle opleidingssectoren zijn in de monitor vertegenwoordigd. De standaard vragenlijst, die aan alle afgestudeerden wordt voorgelegd, wordt in overleg met VSNU en de universiteiten vastgesteld. Daarnaast zijn universiteiten vrij om additionele vragen te stellen. De WO-Monitor levert zowel uitkomsten per universiteit, als representatieve landelijke resultaten op.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x4k-bxkf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:57772
Provenance
Creator Mariën, J.B.A.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Pieck, P.
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Funding Agency: VSNU - opdrachtgever en afhandeling aanvragen data;Pieck, P.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Spss 21.0;Adobe Reader 9
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2014-05-13,2014-03-01,2014-05-13}