Onderzoek naar de kwaliteit van de overheidsdienstverlening - 2010

DOI

Het onderzoek naar de kwaliteit van de overheidsdienstverlening gaat niet alleen uit van dienstverlening van individuele organisaties, maar juist van de keten van organisaties die samen de dienstverlening van burgers verzorgen.

Hierbij wordt geredeneerd vanuit de vraag van de burger, die voortkomt uit een levensgebeurtenis die een burger meemaakt. Dit sluit aan bij een van de geformuleerde beleidsdoelstellingen van de staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om in de dienstverlening van de overheid de vraag van de burger centraal te stellen. Doel hierbij is om voor de kwaliteit van de overheidsdienstverlening aan burgers en ondernemers minimaal een zeven te scoren.

Onder het tabblad 'Data files' vindt u de data en het onderzoeksrapport. De vragenlijst ontbreekt als zodanig, maar de vragen zijn wel -voluit geschreven- te vinden als variabele in de datafile.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-28q-r2gf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:49661
Provenance
Creator TNS-Nipo;Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS - .sav
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2012-04-11,2010-09-21,2012-04-03}