‘s-Hertogenbosch, De Tweeling 28. Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. Proefsleuven BAAC rapport A-14.0286

Op 15 januari 2015 heeft BAAC bv een archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op het perceel De Tweeling 28 op industrieterrein de Brand te ’s-Hertogenbosch. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van het pand van Nedis bv op dit perceel en de uitbreiding van de parkeervoorziening. Het doel van het onderzoek is vaststellen of zich binnen het onderzoeksterrein archeologische vindplaatsen bevinden. Indien dit het geval is dienen de vindplaatsen te worden gewaardeerd op behoudenswaardigheid conform de criteria van KNA 3.3. Er heeft binnen het plangebied geen archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden. Volgens de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart ligt het onderzoeksgebied op een kleine dekzandkop. Op een vergelijkbare dekzandkop, 500 m ten westen van het onderzoeksgebied, zijn in 1996 bij bouwwerkzaamheden sporen en vondstmateriaal uit de periode ijzertijd/ Romeinse tijd aangetroffen. Slechts een deel van het onderzoeksgebied was beschikbaar voor onderzoek: de oostelijke helft en het meest zuidelijke deel was in gebruik als parkeerterrein. Op het resterende deel is één proefsleuf van 54 meter lang aangelegd en twee kleine dwarssleufjes.

Tijdens het onderzoek op De Tweeling 28 bleek dat niet het volledige onderzoeksgebied op de dekzandkop is gelegen. Het noordelijk deel ligt op een opgevulde laagte met veen. Dit deel is vermoedelijk in het verleden te nat geweest voor bewoning. De rest van het onderzoeksgebied ligt wel op een dekzandkop. Deze is evenwel deels afgetopt en het zuidelijk deel is tot op een diepte van 125 cm onder maaiveld verstoord. Binnen het parkeerterrein zijn een aantal boringen gezet waar uit bleek dat ook hier de bodem vermoedelijk verstoord is.

Het enige archeologisch relevante spoor betreft een perceelgreppel die op de kadastrale minuut van omstreeks 1832 herkenbaar is. Bij het couperen van de greppel is een drietal fragmenten aardewerk aangetroffen uit de periode 1650 tot heden. Een fragment van een kopje van industrieel wit aardewerk wijst erop dat de greppel in de vorige eeuw is gedempt. Dit kan gebeurt zijn tijdens de ruilverkaveling, of voorafgaand aan het inrichten van industrieterrein de Brand. Bij het aanleggen van het vlak zijn op de flank van de dekzandkop in een bodemlaag enkele fragmenten handgevormd aardewerk gevonden die moeten worden gedateerd in de vroege ijzertijd of het begin van de midden-ijzertijd. Het aardewerk, aangetroffen in een ophoog-/spoelpakket op de flank van de dekzandkop, duidt er op dat mogelijk een vindplaats uit de ijzertijd in de onmiddellijke omgeving aanwezig is of is geweest. Mogelijk is deze verloren gegaan toen de dekzandkop is afgetopt, zoals uit het bodemprofiel kan worden opgemerkt. Binnen het onderzoeksgebied zijn geen verdere aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van een vindplaats. Hoewel de perceelgreppel uit de nieuwe tijd als een vindplaats kan worden aangemerkt is deze niet als zodanig gewaardeerd. De aanwezigheid en richting van de greppel is bij het huidige onderzoek vastgesteld, verder zijn dergelijke perceelgreppels al van kadastrale kaarten bekend en bieden ze geen meerwaarde voor archeologisch en of historisch onderzoek. Aangezien binnen het onderzoeksgebied geen behoudenswaardige vindplaats is aangetroffen en de bodem in het niet onderzochte deel van het plangebied (d.i. ter plaatse van de parkeerplaats) waarschijnlijk diep verstoord is, adviseert BAAC bv voor het onderzoeksgebied geen vervolgonderzoek uit te voeren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z4a-z46p
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5drn-1y
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5drn-1y
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65326
Provenance
Creator Glind, M. van de (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; Architectenburo Pepers B.V.
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.364 LON, 51.683 LAT); Noord-Brabant; 's-Hertogenbosch; De Tweeling 28