Hilvarenbeek, Biest-Houtakker. Beverakker. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC rapport A-10.0483

Van 3 tot en met 6 januari 2011 heeft BAAC bv in het onderzoeksgebied Beverakker te Biest-Houtakker in de gemeente Hilvarenbeek (Noord-Brabant) een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek zijn 24 sleuven aangelegd met een totale oppervlakte van 2307 m2. Hierbij zijn vier vindplaatsen aangetroffen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen.

In het plangebied waren verschillende soorten bodemprofielen aanwezig zijn. In het noordoostelijke deel is er sprake van een plaggendek waaronder een restant van een podzolprofiel aanwezig is. In het hoger gelegen centrale deel werd tussen het plaggendek en de natuurlijk ondergrond een oude akkerlaag aangetroffen met daarin vondstmateriaal uit de ijzertijd en de Romeinse tijd. In het zuidoostelijke deel van het plangebied was een AC-profiel aanwezig. In een deel van de vlakken en profielen waren verstoringen aanwezig. In het zuidoostelijke deel van het plangebied is het archeologisch niveau voor een deel verstoord door recente bodemingrepen, hier werden geen archeologische sporen aangetroffen. In het overige delen van het plangebied was de verstoring lokaal en was het archeologisch niveau slechts licht verstoord, hier waren nog sporen aanwezig.

Het oudste vondstmateriaal stamt uit de steentijd. Er werden twee fragmenten vuursteen en mogelijk enkele aardewerkfragmenten uit deze periode aangetroffen.

De oudste sporen dateren in de ijzertijd. Vindplaats 1 en 2 bestaan uit sporen uit de ijzertijd die zich in het zuidwestelijke en noordwestelijke deel van het plangebied bevinden. Binnen vindplaats 1 is een erf aanwezig, bestaande uit vermoedelijk een huisplattegrond, een voorraadkuil en tenminste één spieker. Vindplaats 2 bestaat uit paalkuilen of staken waarin geen structureel verband kon worden waargenomen. Waarschijnlijk is een deel van de sporen van deze vindplaats verstoord door middeleeuwse greppels van vindplaats 4.

Vindplaats 3 bevindt zich in het oostelijke deel van het plangebied en bestaat uit een Romeins erf. Er werd een deel van een plattegrond van een woonstalhuis van het type Alphen-Ekeren aangetroffen. In de potstal werd een grote hoeveelheid Romeins aardewerk aangetroffen. Verder werden een spieker en een aantal kuilen uit deze periode aangetroffen. Verwacht wordt dat er meer structuren aanwezig zullen zijn. Inventariserend Veldonderzoek 36

Vindplaats 4 bevindt zich in het noordelijke deel van het plangebied en bestaat uit verschillende greppels waartussen vermoedelijk twee plattegronden aanwezig zijn. Eén van de plattegrond is waarschijnlijk een bootvormige plattegrond die vanaf de elfde eeuw voorkomen in Zuid-Nederland. Bij deze vindplaats is vooral de relatie tussen de greppels en de structuren van belang.

Op grond van de waardering van de verschillende vindplaatsen is gebleken dat de vindplaatsen 1, 3 en 4 behoudenswaardig zijn.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2cz-zdgt
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bc0j-m4
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bc0j-m4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65978
Provenance
Creator Mostert, M. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Bink, M.; Vanne, A.C. van de; BAAC bv; Gemeente Hilvarenbeek
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/tiff; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.153W, 51.504S, 5.157E, 51.507N); Hilvarenbeek; Biest-Houtakker; Beverakker