Bruchem, Vreedstraat. Archeologische opgraving van een stroomgordel met bewoning uit de prehistorie en de Romeinse tijd BAAC rapport A-13.0121

DOI

In juli 2013 heeft BAAC b.v. in Bruchem in opdracht van Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard een kleinschalige archeologische opgraving uitgevoerd aan de Vreedstraat. Het plangebied vormt het noordwestelijk deel van een 2,1 ha groot, archeologisch monument van hoge archeologische waarde (AMK nr. 4203, 45A-030). Het monument heeft in het verleden vele vondsten opgeleverd uit de periode laat-neolithicum tot en met de Karolingische tijd. De opgraving is gesitueerd op de fl ank van een stroomrug die onderdeel vormt van de Bruchemse meandergordel. Aan de noord- en westzijde zijn bij het onderzoek de randzones van twee restgeulen aangesneden. Het onderzoek heeft verschillende vindplaatsen opgeleverd uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Veruit de meeste resten zijn afkomstig van bewoning in de Romeinse tijd. De vroegste resten bestaan uit enkele tientallen stuks aardewerk, vuursteen en botmateriaal uit de periode laat-neolithicum tot ijzertijd. Slechts één grondspoor is aan deze fase toe te wijzen. De vondsten liggen voor een deel in een door jonger sediment afgedekte bodemhorizont of laklaag op de fl ank van de stroomrug nabij de restgeul. In de Romeinse tijd is de vindplaats te karakteriseren als de periferie van een landelijke agrarische nederzetting. Ter plaatse zijn greppels en kuilen gegraven en hekwerken geplaatst op de fl ank van de stroomrug. Ook zijn hier twee dieren begraven. Twee fasen van bewoning kunnen worden onderscheiden. Mogelijk in de tweede eeuw na Chr.dwongen geregelde overstromingen de bewoners tijdelijk elders te vertoeven. Uit de late middeleeuwen dateren enkele verkavelings- of drainagesloten. Ze sluiten vermoedelijk haaks aan op de Burgegraaf, een gegraven vaart in de voormalige restgeul. Bij het beleg van Zaltbommel in 1574 vormde deze geullaagte met de Burgegraaf mogelijk een defensief element aan de zuidzijde van de Spaanse schans die was aangelegd ter belegering van Zaltbommel. Voor toekomstig onderzoek biedt de studie naar de opvulling van de restgeulen een uitstekende bron om de landschappelijke en ecologische situering van het archeologisch monument en veranderingen daarin door de tijd heen te leren kennen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xee-tyjk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66297
Provenance
Creator Linde, C. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard;BAAC bv
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard;BAAC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/msword;application/pdf;image/jpeg;Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-04-28T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2016-10-06T11:59:59Z