Registratie, uitstroom en bestemming schoolverlaters 2010 - BVE-Monitor 2010

Databestand n.a.v. schoolverlatersenquête onder de gediplomeerde uitstroom van het BVE (meetjaar 2010). De BVE-Monitor is gericht op schoolverlaters van de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De financiering ligt thans bij OCW, SZW, LNV en de deelnemende onderwijsinstellingen. Met het onderzoek wordt de overgang van school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs in kaart gebracht. De schoolverlaters worden ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd door middel van een schriftelijke/internet vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een gedeelte dat voor elke onderwijssoort identiek is en uit een variabel gedeelte waarbij de inhoud afhankelijk is van de onderwijssoort en/of de opleidingssector. Bij de BVE-Monitor ligt de nadruk met name op het vervolgonderwijs en de intrede op de arbeidsmarkt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x83-x4yr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vhod-s2
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vhod-s2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46997
Provenance
Creator Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - ROA, Universiteit Maasricht
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Research Centre for Education and the Labour Market
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS 15.0; Adobe Reader 8
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland