Inventariserend Veldonderzoek verkennende fase Mezenbergerweg 34 te Doornspijk

DOI

Alleen in boring 3 is een redelijk intacte bodem aangetroffen onder zandig ophogingspakket van 30 cm bestaande uit een 30 cm dikke Ap-horizont, die via een menglaag van de Ap- met Chorizont overgaat in het zand van de C-horizont. In alle andere boringen is de bodem, al dan niet afgedekt door een ophogingspakket, minimaal tot een diepte van 50 -180 cm verstoord, waarbij voor de boringen 4-6 geldt dat deze zijn verstoord door diepploegen (zoals de boer al had verteld). Er zijn geen resten van een podzolbodem aangetroffen, die op grond van de aanwezigheid van een dekzandwelving dan wel dekzandrug zou mogen worden verwacht. Dit betekent dat er of geen podzolbodem aanwezig is geweest of dat deze is verstoord. Uit het ophogingspakket op het erf, blijkt dat het plangebied oorspronkelijk een lager ligging heeft gehad en daardoor waarschijnlijk minder geschikt was voor bewoning. Vanwege het ontbreken van een podzolbodem, de relatief diepe verstoring van de bodem en relatief lage ligging wordt aan het plangebied een lage verwachting toegekend om vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum alsmede om nederzettingsresten van landbouwers uit het Neolithicum tot en met de Vroege- Middeleeuwen aan te treffen. Aangezien het plangebied grotendeels is verstoord (A op C-profiel) en de aangetroffen baksteen- en puinresten in boring 1 en 2 van recente datum waren, wordt de kans klein geacht dat er binnen het plangebied resten van een historische boerderij uit de Late- Middeleeuwen tot en met Nieuwe tijd aanwezig zijn.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xjn-87js
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66993
Provenance
Creator Schorn, E.A.
Publisher Archeodienst
Contributor Archeodienst
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Archeodienst
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Point 2016-11-07T11:59:59Z