WoON2018energie: release 1.0 – Energiemodule WoON2018

DOI

Onderzoek naar de energetische kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad en het energieverbruik en energiegedrag van huishoudens, alsmede het investeringsgedrag van huishouden ten aanzien van energiebesparende maatregelen. De Energiemodule 2018 is een vervolgmodule van het Woononderzoek Nederland 2018 (WoON2018). De basismodule van WoON2018 is de Woningmarktmodule met informatie over de huishoudenssituatie, huidige en gewenste woonsituatie, woonlasten en inkomens op basis van een enquête onder ruim 67.000 huishoudens, aangevuld met registergegevens. De informatie in de Energiemodule is verzameld op basis van een enquête en een technische opname van de woning onder circa 4.500 huishoudens. De populatie van de woningmarktmodule diende als Parent Survey voor de energiemodule, m.a.w.: de 4.500 respondenten in de Energiemodule maken ook deel uit van de populatie van de Woningmarktmodule. BZK ontwikkelde de Energiemodule van WoON2018 in samenwerking met CBS. Uitlevering van het WoON-databestand vindt plaats volgens de richtlijnen van het CBS. Voor een analyse van energetische aspecten van de woningvoorraad in relatie tot andere ontwikkelingen op de woningmarkt is een koppeling van de Energiemodule en de Woningmarktmodule noodzakelijk. Daartoe is de Woningmarktmodule van WoON2018 ook beschikbaar op dit portal. Release 1.0 is de eerste versie van de Energiemodule van WoON2018. Op basis van deze versie is de publicatie 'Energie besparen in de woningvoorraad: inzichten uit de Energiemodule WoON2018' opgesteld. Hierin worden de belangrijkste resultaten uit deze editie van de Energiemodule WoON2018 weergegeven. Wanneer daar aanleiding toe is zal een gecorrigeerde of aangevulde versie van de dataset van de Energiemodule WoON2018 op dit portal beschikbaar worden gesteld.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xt4-jxzw
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4w-c7r6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:131885
Provenance
Creator Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK); Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Arcadis / Susteen / Buildinglabel; ABF Research
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav (SPSS systemfile); .dta (stata data); .por (spss data)
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland