Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, Verkennende Fase Hoorneslaan 402 t/m 592, Katwijk Gemeente Katwijk

Een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Hoorneslaan 402 t/m 592 in Katwijk, gemeente Katwijk. Het plangebied blijkt inderdaad te liggen op kronkelwaard/kwelderafzettingen en in het plangebied komen ook kreekafzettingen voor, maar deze afzettingen liggen op een vergelijkbare diepte (onder een ophoogpakket) waarbij de kreek (die ligt ten zuiden van het plangebied) de kronkelwaard/kwelder afzettingen heeft geërodeerd en vervangen door de afzettingen van een kreekoeverwal. Op zowel de kronkelwaard/kwelder- als op de kreekoeverwalafzettingen is een oude bouwvoor aangetroffen. Deze oude bouwvoor ligt gemiddeld tussen 0,65 en 0,8 m –mv ofwel 0,65 m en 0,4 m NAP. Voor deze oude bouwvoor en voor de top van de afzettingen direct eronder geldt een middelhoge verwachting op archeologische resten. Deze resten dateren waarschijnlijk uit de periode van ongeveer 1000 tot 1150 na Chr. of van na de St. Thomasvloed van 1163 na Chr. Op basis van de historische kaarten blijft de verwachting voor de periode vanaf de 17e eeuw laag omdat er geen bebouwing voor komt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x49-t4mc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9hgh-fx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65833
Provenance
Creator Wilbers, A.W.E. (IDDS Archeologie)
Publisher IDDS Archeologie
Contributor IDDS Archeologie
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.423 LON, 52.206 LAT); Hoorneslaan 402 t/m 592; Katwijk; Gemeente Katwijk; Zuid-Holland