Groningen, Noordzeebrug, gemeente Groningen (Gr.), Een Archeologische Inspectie Steekproefproject 2013-08/08Z Steekproefproject 2013-08/08Z

DOI

Tijdens de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe kruispunt is de aannemer op restanten van een oude weg gestuit. In overleg met de gemeentearcheoloog, drs. G.L.G.A. Kortekaas, is besloten om deze resten te documenteren en om vast te stellen om wat voor restanten van een weg het gaat. Tijdens het veldwerk is één spoor aangetroffen. Dit is het restant van de weg, waarbij delen van de fundering en het wegdek, bestaande uit bakstenen van diverse soorten, zijn gevonden. Van deze bakstenen is een aantal voor verder onderzoek meegenomen. In deze selectie bevonden zich kloostermoppen en industrieel vervaardigde bakstenen, waarbij in de laatste categorie onderscheid gemaakt kon worden tussen handgevormde stenen, stenen die met een vormbak waren gemaakt en stenen die met een strengpers waren gevormd. Op basis van de kenmerken van de stenen kan het complex in de Nieuwe Tijd C (vanaf 1850) worden gedateerd. De kloostermoppen zijn secundair gebruikt en hebben geen duidelijke herkomst. Het vondstmateriaal heeft een lage informatiewaarde en is grotendeels recent. Het is daarom gedeselecteerd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z5p-x5na
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56171
Provenance
Creator Dijk, D.A.
Publisher De Steekproef bv
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2013-11-26,2013-10,2013-11-26}