Hegelsom - Reysenbeckstraat. Gem. Horst aan de Maas (L). ADC 984 Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

DOI

In opdracht van Econsultancy bv heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Reysenbeckstraat in Hegelsom (gemeente Horst aan de Maas ). In het plangebied zal een kassencomplex worden gerealiseerd. Het onderzoek was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het hele plangebied archeologische resten kunnen voorkomen uit alle archeologische perioden. Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden is de kans op het voorkomen van archeologische resten in het plangebied hoog. Bij het verkennend booronderzoek bleek er in het gehele plangebied een intact esdek aanwezig te zijn. Mogelijk aanwezige archeologische resten onder het esdek kunnen hierdoor nog intact zijn. ADC ArcheoProjecten adviseert om technische aanpassingen in het bouwplan te laten aanbrengen, zodanig dat het archeologisch niveau niet zal worden verstoord door de funderingspalen. Indien deze planaanpassingen niet mogelijk zijn adviseert ADC ArcheoProjecten in het hele plangebied proefsleuven aan te leggen om gaafheid, omvang, datering en conservering van archeologische resten te onderzoeken. De ligging en omvang van de proefsleuven dient te worden gespecificeerd in een Programma van Eisen. Verder merken wij op dat het aanbeveling verdient om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de Monumentenwet 1988, artikel 53, lid 1.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z9c-f7zv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:27846
Provenance
Creator Stiekema, M.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ADC Archeoprojecten
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact ADC Archeoprojecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2009-04-08,2007,2009-04-07}