Registratie, uitstroom en bestemming schoolverlaters VO-Monitor 2012

DOI

Databestand n.a.v. schoolverlatersenquête onder de gediplomeerden van het AVO/VMBO (meetjaar 2012).

De VO-Monitor is gericht op schoolverlaters van het algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) en het voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De financiering ligt thans bij OCW, SZW, LNV, de provincies en de deelnemende onderwijsinstellingen. Met het onderzoek wordt de overgang van school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs in kaart gebracht.

De schoolverlaters worden ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd door middel van een schriftelijke/internet vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een gedeelte dat voor elke onderwijssoort identiek is en uit een variabel gedeelte waarbij de inhoud afhankelijk is van de onderwijssoort en/of de opleidingssector. Voor schoolverlaters van HAVO en VWO ligt het accent op de doorstroom naar vervolgonderwijs, waarbij vooral de aansluiting met het hoger onderwijs aan bod komt (> vragenlijst HAVO-VWO). Bij VMBO wordt vooral het bereiken van een startkwalificatie belicht alsmede de doorstroom naar de arbeidsmarkt (> vragenlijst VMBO).

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-24v-9ymq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:55502
Provenance
Creator Research Centre for Education and the Labour Market – ROA, Maastricht University
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Adobe Reader 8;SPSS 15.0
Discipline Various
Temporal Coverage {2013-09-16,2013-03-01,2013-09-16}