Rotterdamsebaan (Trekfiets-viaduct), gemeente Den Haag Inventariserend veldonderzoek-overig. Verkennende boringen Inventariserend veldonderzoek-overig. Verkennende boringen Inventariserend veldonderzoek-overig. Verkennende boringen

DOI

In 2009 is een bureauonderzoek uitgevoerd naar de archeologische waarden in het plangebied Vlietzone. Het huidige plangebied maakte daar deel van uit. Toentertijd is aan de bewuste locatie geen verwachting toegekend. Nu de ontwikkeling van het terrein in voorbereiding is, zijn er op grond van succesvolle onderzoeken op de naastliggende terreinen van de Rotterdamsebaan, twijfels ontstaan over de mate van verstoring van het plangebied, op grond waarvan de lage archeologische verwachting is gebaseerd. Op initiatief van de afdeling Archeologie en Natuur- en Milieueducatie is daarom een verkennend booronderzoek uitgevoerd, waarbij is komen vast te staan dat de bodemopbouw in het plangebied inderdaad is aangetast, maar ook dat deze verstoring mogelijk aanwezige archeologische resten niet overal zal hebben bereikt. Voor de minder diep verstoorde delen van het plangebied geldt daarom nog steeds een archeologische verwachting. Geadviseerd wordt in deze delen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een proefsleuf.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xze-w94p
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:73911
Provenance
Creator Zoolingen, R.J. van
Publisher Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie en Natuur- en Milieueducatie
Contributor Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie en Natuur- en Milieueducatie
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie en Natuur- en Milieueducatie
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-09-07T11:59:59Z