Opzoeken kabels en leidingen te Beesel , gemeente Beesel, archeologisch vooronderzoek: opgraving - variant archeologische begeleiding.

DOI

In opdracht van Arcadis Nederland B.V. heeft RAAP van heeft RAAP van 5 tot en met 9 november 2018 een archeologische opgraving - variant archeologische begeleiding uitgevoerd in het kader van de zoeksleuven voor de kabels en leidingen te Beesel (gemeente Beesel).

Het doel van de begeleiding was het vaststellen van de archeologische waarde van het terrein. Hiertoe dient van eventuele vindplaatsen de aard, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit te worden vastgesteld. Mede vanwege de geringe omvang van het onderzoeksgebied richt de vraagstelling zich met name op de geomorfogenetische en bodemopbouw, alsmede de aan/afwezigheid van archeologische resten en de behoudenswaardigheid daarvan.

Vanwege de geringe omvang van de ingrepen en de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond is het niet mogelijk eventuele archeologische resten voorafgaand aan het graven van de zoeksleuven te onderzoeken. Het archeologisch onderzoek is daarom gecombineerd met de civieltechnische werkzaamheden en uitgevoerd als een opgraving - variant archeologische begeleiding. Tijdens het onderzoek zijn de ondergrondse civiele werkzaamheden archeologisch begeleid. In totaal is hierbij een oppervlakte van 16 m² onderzocht.

Verspreid over het onderzoeksgebied zijn geen archeologische resten aangetroffen. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat in het onderzoeksgebied geen sprake is van een behoudenswaardige vindplaats.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z8k-kkhy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163116
Provenance
Creator Keijers, D.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau bv
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau bv;Roymans, R.
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau bv;Roymans, R.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;xlsx, GeoJson;image/jpeg
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "," "}
Temporal Coverage {2020-05-29,2018-12-04,2020-05-28}