Rioolvervanging Noordhoek Zuid te Sneek, gemeente Sudwest - Fryslân Een bureau- en karterend booronderzoek

DOI

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft Salisbury Archeologie B.V. een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek karterende fase (IVO-O) uitgevoerd met betrekking tot het plangebied Noorderhoek-Zuid te Sneek. De verwachting ten aanzien van de aanwezigheid van archeologische resten voor de periode IJzertijd – Middeleeuwen wordt hoog ingeschat. In het plangebied bevindt zich een dik sedimentatiepakket van klei met naar beneden toe zand- en/of siltlagen en soms zand met kleilagen. In de top van het sedimentatiepakket is over het algemeen nog de oude bouwvoor aanwezig. Tijdens het veldonderzoek zijn in het overgrote deel van het plangebied geen archeologische vondsten of lagen waargenomen die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van een vindplaats. Op basis van het veldonderzoek kan dan ook geconcludeerd worden dat voor het overgrote deel van het plangebied de planuitvoering geen consequenties zal hebben. Ter hoogte van de boringen 25, 26, 41, 43, 44 en 47 t/m 52 zijn echter wel aanwijzingen voor menselijke ingrepen in het landschap in de vorm van een sloot/gracht en een ophogingslaag daterend uit de periode na de afbraak van het klooster. Hoewel de sloot/gracht en het ophogingspakket een gevolg zijn van menselijk handelen vertegenwoordigen deze als zodanig geen archeologische waarde die behoud ex situ rechtvaardigen. Op grond van de resultaten van het onderzoek acht Salisbury BV een archeologisch vervolgonderzoek voor de rest van het plangebied eveneens niet noodzakelijk.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z66-q5tg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:72936
Provenance
Creator Bakker, A.M.
Publisher Salisbury Archeologie bv
Contributor Gerrets, D.A.;Salisbury Archeologie bv
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Gerrets, D.A.;Salisbury Archeologie bv;Salisbury Archeology b.v.
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-05-08T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-07-04T11:59:59Z