Continuïteitsplannen ICT / elektriciteit (projectnummer 2079)

DOI

Dit onderzoek bouwt voort op een onderzoek uit 2010 door het Crisis Onderzoeksteam (COT) naar de continuïteit bij de uitval van elektriciteit en ICT binnen de vitale sectoren dat o.a. heeft uitgemond in een informatiepakket voor burgers en voor continuïteitsmanagementen. In deze rapportage worden de volgende twee onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Hoeveel procent van de organisaties binnen de sectoren Openbaar Bestuur en Openbare Orde en Veiligheid beschikt eind 2011 over een (vastgesteld) continuïteitsplan voor de uitval van ICT of elektriciteit?
  2. Wat zijn per sector / doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

Het onderzoek bestond uit 2 fasen, te weten: - Fase A: inventarisatie d.m.v. telefonische enquete onder alle provincies, gemeenten, politieregio's en veiligheidsregio's. - Fase B: eindmeting, bestaande uit een online enquete onder organisaties in de sectoren OOV en OB en een kwalitatieve analyse van een aantal continuïteitsplannen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xdb-9n8d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56877
Provenance
Creator Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Berenschot onderzoek;Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC);I&O Research
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Berenschot onderzoek;Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC);I&O Research
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SAV;PDF
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2014-01-28T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2011-11-10T11:59:59Z