De tevredenheid van slachtoffers van misdrijven met de slachtofferzorg (projectnummer 1073)

DOI

Het onderzoek brengt in kaart hoe tevreden slachtoffers op dit moment zijn met de huidige wet- en regelgeving rondom slachtofferhulp, waaraan eventueel behoefte is en welke beleidsvoornemens in dat licht prioriteit zouden moeten krijgen. Dit is van belang omdat de regering, in aansluiting op een EU-kaderbesluit d.d. 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure, de positie van het slachtoffer probeert te versterken, en heeft dit als aandachtspunt in het strategisch akkoord opgenomen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in twee fasen, een literatuurstudie en een telefonische enquête onder slachtoffers en gaat onderdeel worden van een periodiek uit te voeren onderzoek. Tijdens de eerste fase zijn relevante studies uit binnen- en buitenland bestudeerd. De resultaten van deze studies gaven een eerste indruk van de stand van zaken in het veld van onderzoek. Daarnaast zijn deze geplaatst naast de uitkomsten van de telefonische enquête die in de tweede fase van het onderzoek is uitgevoerd. Voor de telefonische enquête onder slachtoffers van misdrijven zijn vijf politieregio’s in Nederland geselecteerd (Noord- en Oost-Gelderland, Zeeland, Rotterdam Rijnmond, Groningen, Limburg- Zuid). Binnen deze regio’s is een steekproef getrokken uit de groep slachtoffers die in de periode november 2003 tot en met januari 2004 bij de politie aangifte hebben gedaan van een misdrijf.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-22a-udcm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56138
Provenance
Creator Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Koolen, I.;Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact research voor beleid bv;Koolen, I.;Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format PDF;SAV
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2013-11-21T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2005-10-05T11:59:59Z