Bankastraat, gemeente Den Haag Archeologische begeleiding vervanging riool Haagse Archeologische Rapportage 1723 Archeologische begeleiding vervanging riool Haagse Archeologische Rapportage 1723 Archeologische begeleiding vervanging riool Haagse Archeologische Rapportage 1723

DOI

Bij de renovatie van het riool in de Bankastraat is het tracédeel tussen het Bankaplein en de Kerkhoflaan archeologisch begeleid. Bij de aanleg van het oorspronkelijke riool aan het eind van de negentiende of begin twintigste eeuw zijn binnen het riooltracé eventueel aanwezige archeologische resten wellicht verloren gegaan. De rioolvervanging in 2016 lag in hetzelfde tracé als het oude riool en heeft de bodemopbouw niet verder geroerd. Onder een laag geroerde grond buiten het eigenlijke tracé (huisaansluitingen) is de bodemopbouw goed vergelijkbaar met het beeld dat de geologische kaart toont. In een deel van het plangebied is de top van de Laag van Voorburg door (wind)erosie verdwenen, waardoor een eventueel aanwezige archeologische vondstlaag niet meer aanwezig is. Echter, eventueel aanwezige sporen met een ouderdom tussen (late) bronstijd en middeleeuwen zijn hierdoor niet noodzakelijk ook verdwenen. Buiten het riooltracé blijft dan ook de archeologische verwachting in dit deel van Den Haag in stand.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xfr-96ad
Related Identifier 10.17026/dans-xwp-jwbx
Related Identifier 10.17026/dans-xj7-ptk5
Related Identifier 10.17026/dans-xrb-5bgs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:73908
Provenance
Creator Rieffe, E.C.
Publisher Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie en Naturr- en Milieueducatie
Contributor Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie en Naturr- en Milieueducatie
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie en Naturr- en Milieueducatie
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-09-07T11:59:59Z