Archeologie in het Waalfront. Stand van zaken, Archeologische Berichten Nijmegen - Rapport 66

DOI

In het rapport zijn de opgravingen in het Waalfront vanaf 1834 en verschillende belangrijke bodemingrepen op een rij gezet. Daar waar mogelijk zijn de ingrepen met historische kaarten geïllustreerd. Ook is uitvoerig ingegaan op de invloed die de Waal heeft gehad op de archeologische ondergrond in het plangebied. Om de ingrepen door de mens door de tijd heen samen te vatten zijn deze ook op een moderne topografische ondergrond weergegeven. Sinds de middeleeuwen staat Nijmegen-West bekend als vindplaats van oudheden uit de Romeinse tijd. In eerste instantie trokken vooral de ruïnes van de stad Ulpia Noviomagus de aandacht. Dit materiaal werd in de middeleeuwse stad gebruikt bij de bouw van huizen. Nadat deze steengroeve uitgeput raakte zochten verzamelaars van antiquiteiten in de 17e en 18e eeuw de oever van de Waal af om hun collecties met munten, gemmen en andere voorwerpen uit de eerste eeuwen van onze jaartelling aan te vullen. Doordat de mens de rivier nog niet voldoende onder controle had gebracht zijn door watergeweld voor 1800 veel van de toen nog aanwezige ondergrondse resten van de Romeinse stad weggespoeld. Vanaf het begin van de 19e eeuw verdwenen de akkers en weilanden waaronder de resterende resten van de Romeinse tijd verborgen lagen langzaam maar zeker uit het landschap. Eerst waren het strategische overwegingen die zorgden voor de bouw van Schans Oost-Indië en Fort Krayenhoff. Later werd het gebied meters opgehoogd om de vestiging van bedrijven mogelijk te maken. Nu is dit industriële landschap op haar beurt aan het verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwe woonwijk Waalfront. In het kader van deze nieuwbouw in dit deel van Nijmegen wordt in dit rapport een overzicht gegeven van de door natuur en mens gedane ingrepen, en de in de bodem van het Waalfront nog aanwezige archeologische waarden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xz7-22nv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127567
Provenance
Creator Brok, C.J.F.;Enckevort, H. van
Publisher Gemeente Nijmegen
Contributor Gemeente Nijmegen
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Gemeente Nijmegen
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format mapinfo / tab;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-04-06T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-22T11:59:59Z