Archeologisch vooronderzoek in het kader van de aanleg van een boomkwekerij aan de Van Heemstraweg te Ewijk, gemeente Beuningen

DOI

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan de Van Heemstraweg te Ewijk, gemeente Beuningen (kaart 1, afbeelding 1). Het plangebied is in gebruik als akker. De opdrachtgever is van plan om binnen het plangebied een boomkwekerij op te starten. Hierbij zal de ondergrond worden verstoord tot een diepte van 30 centimeter beneden maaiveld.

De bodem zal daarbij worden bewerkt (eggen met een rotoreg) en met groene compost worden gemengd voor een optimale bodem. De boompjes worden met bamboe stokken, draad en schaarpalen geplant. Ca. 30 cm diep. De wortels gaan niet verder aangezien juist de teelt erop is gericht dat wortels aan het oppervlak blijven. Daarom wordt er gewortelsnoeid en wordt de zwartstrook, waarin de boompjes staan, zeer vruchtbaar gehouden en meerdere keren per jaar van groene compost voorzien.

In 2019 is een bureauonderzoek uitgevoerd. Hierbij werd geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te voeren in verband met de al aanwezige verstoring en de lage mate van geplande verstoring. Er kan echter niet worden uitgesloten dat er nog archeologische waarden in het plangebied aanwezig zijn. Daarom zou de mate van bodemverstoring als gevolg van de oorspronkelijke terreingebruik in het veld getoetst moeten worden. De opdrachtgever heeft daarom gevraagd een inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen uit te voeren.

Aan de hand van het booronderzoek zijn voor zover mogelijk de volgende onderzoeksvragen beantwoord: - wat zijn de geo(morfo)logische en bodemkundige kenmerken van de ondergrond van het plangebied? - in hoeverre is de oorspronkelijke bodemopbouw intact met het oog op de eventuele aanwezigheid en gaafheid van archeologische vindplaatsen? - bevinden zich in de ondergrond van het plangebied archeologische indicatoren en zo ja, waaruit bestaan deze? - geven de resultaten van het veldonderzoek aanleiding tot vervolgstappen in het kader van de planontwikkeling in relatie tot de archeologische monumentenzorg?

Tijdens het veldonderzoek zijn fluviatiele afzettingen aangetroffen. In deze afzettingen zijn geen kenmerken van bodemvorming aangetroffen. Dit is mogelijk het gevolg van de uitgevoerde diepploegwerkzaamheden. Vanwege de hoge mate van verstoring en de afwezigheid van begraven bodems heeft het plangebied een lage archeologische verwachting. Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert dan ook geen vervolgstappen in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ).

Advies

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is de archeologische verwachting voor het plangebied laag en adviseert Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie dan ook geen vervolgstappen in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ).

Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente Beuningen, om, op basis van dit rapport en het daarin geformuleerde advies een besluit te nemen ten aanzien van het beëindigen van het onderzoeksproces.

Ook nadat het archeologische onderzoeksproces is afgerond, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan, is het wenselijk de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente Beuningen, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zae-xp9m
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:178484
Provenance
Creator Satijn, O.P.N.;Puijenbroek, F.P.J. van
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Vestigia
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Vestigia
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-07-13,2020-02-05,2020-07-13}