Galder, Twee locaties (gem. Alphen-Chaam) ADC 887 Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek

DOI

In opdracht van de gemeente Alphen-Chaam heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor twee plangebieden in Galder. Het betreft hier twee percelen aan de Sint Jacobsstraat en de Galderseweg. Op het perceel aan de Galderseweg zal nieuwbouw van woningen gerealiseerd worden. De plannen voor het perceel aan de Sint Jacobsstraat, bij het sportcomplex, zijn nog onduidelijk. Het onderzoek was noodzakelijk om te bepalen of bij de activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. Uit het bureauonderzoek blijkt dat in beide plangebieden een hoge kans is op het voorkomen van archeologische resten uit álle archeologische perioden. Op basis van bekende vindplaatsen in de omgeving kan gesteld worden dat met name resten uit de prehistorie en Middeleeuwen verwacht kunnen worden. De verwachte archeologische resten bevinden zich onder het esdek en in de top van het C-materiaal. Tijdens het veldonderzoek is waargenomen dat in beide plangebieden een intact esdek aanwezig is. Aan de Galderseweg zijn bovendien indicatoren aangetroffen onderin het esdek, die wijzen op de aanwezigheid van archeologische resten uit de Late Middeleeuwen. Bijna overal is onder het esdek een (deels) ongeschonden bodemprofiel aangetroffen. Hierin kunnen resten van prehistorische bewoning bewaard zijn gebleven. Het advies wordt gegeven om, indien de archeologische waarden niet kunnen worden behouden door planaanpassing, proefsleuven aan te leggen om gaafheid, omvang, datering en conservering van de archeologische resten te onderzoeken. Deze aanbeveling geldt voor beide plangebieden, met uitzondering van een deel van het perceel aan de Sint Jacobsstraat waar de bodem reeds sterk verstoord is.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-26f-vd7d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42692
Provenance
Creator Walstra, J.; Lil, R. van
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ADC Archeoprojecten
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact ADC Archeoprojecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2009-04-08,2007,2009-04-07}